Reflü için sigara tek başına yeterli bir neden

Prof. Dr. Cengiz Bölükbaş
Prof. Dr. Cen­giz Bölükbaş

REF­LÜ / NİS­AN 2016

Ref­lü­ye neden olan en önem­li sebep­ler, mide fıtı­ğı, hiatal yet­mez­lik, çeşit­li etki­ler­le yemek boru­su­nun hare­ket­le­ri­nin bozul­muş olma­sı­dır. Siga­ra da yemek boru­su­nun hare­ket­le­ri­ni ve yemek boru­su­nun alt ucun­da­ki kapa­ğın fonk­si­yon­la­rı­nı bozan, tükü­rük üre­ti­mi­ni azal­ta­rak yemek boru­su­na kaçan asi­din temiz­len­me­si­ni engel­le­yen önem­li bir fak­tör. Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Öğre­tim Üye­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Cen­giz Bölük­baş ile ref­lü­yü konuş­ma­ya devam ediyoruz. 

Ref­lü­ye neden olan en önem­li sorun­lar neler­dir? Bu sorun­la­rı nasıl saptıyorsunuz?

Gast­ros­ko­pi yapa­rak mide­de fıtık var mı, aşa­ğı­da ref­lü­ye gast­rit ya da ülser eşlik edi­yor mu diye bakarız.Yemek boru­sun­da yara var­sa ref­lü teş­hi­si­ni kesin­leş­tir­miş olur­su­nuz. Yara yok­sa non-ero­ziv ref­lü (NERD) deni­yor. Yemek boru­suy­la mide­nin bir­leş­ti­ği kapak­çı­ğın nor­mal­de gıda geç­tik­ten son­ra kapan­ma­sı lazım. Bazı kişi­ler­de, hat­ta bazı top­lum­lar­da daha sık ola­rak, alt özo­fa­gus sfink­ter dedi­ği­miz kas kapan­mı­yor. Uzun süre açık kal­dı­ğın­da da mide­de biri­ken asit, yuka­rı­ya doğ­ru kaçı­yor. Buna hiatal yet­mez­lik deni­yor. Yemek boru­su­nun hare­ket­le­ri­nin bozuk olma­sı da bir diğer kolay­laş­tı­rı­cı neden­dir. Skle­ro­der­ma gibi has­ta­lar­da sık görü­lür. Yemek boru­su­na kaçan asit temiz­le­ne­mez. Tükü­rük bezi­nin az çalış­tı­ğı durum­lar­da, sjög­ren send­ro­mun­da, asit temiz­le­ne­me­di­ği için yara olu­şur. Siga­ra içen­ler­de de tükü­rük azlı­ğı nede­niy­le asit tam­po­ni­ze edi­le­mez. Siga­ra nede­niy­le moti­li­te de bozul­du­ğu için daha çok ref­lüy­le kar­şı­la­şı­yo­ruz. Siga­ra yemek boru­su­nun hare­ket­le­ri­ni bozar, yemek boru­su­nun alt ucun­da­ki kapa­ğın fonk­si­yon­la­rı­nı azal­tır. Alkol de aynı etki­le­ri yap­mak­la bir­lik­te kim­ya­sal tah­ri­şe de neden olur. Özet­le, hiatal yet­mez­lik, mide fıtı­ğı, yemek boru­su­nun bozuk olma­sı kolay­laş­tı­rı­cı nedenlerdir. 

a tipik reflu-11Bes­len­me­nin ref­lü üze­rin­de­ki etki­le­ri nelerdir?

Mide­yi geç terk eden, yağ­lı gıda­lar ref­lü­yü kolay­laş­tı­rır. Özel­lik­le fast food yiye­cek­ler, çiko­la­ta, tek­rar tek­rar kızar­tıl­mış gıda­lar, bir­den bire aşı­rı yemek ref­lü­ye neden olur. Yemek­ten son­ra en az iki saat dik otur­mak gere­ki­yor ki bu sağ­lık­lı insan için de geçer­li­dir. Karın içi basınç art­mış­ken uzan­mak, var olan asi­din yuka­rı doğ­ru kaç­ma­sı­na neden olur. Her mide fıtı­ğı olan­da, her kapak soru­nu olan­da ref­lü ola­cak diye bir şart yok­tur, bes­len­me reji­mi­ni ona göre ayar­lar, kilo kont­ro­lü­nü sağ­lar, siga­ra içmez, alkol almaz­sa ref­lü orta­ya çıkmayabilir. 

KBB SORUN­LA­RI REF­LÜ­YE BAĞ­LI OLABİLİR 

Ati­pik ref­lü nedir?

Ati­pik dedi­ği­miz, kla­sik olma­yan ref­lü­de has­ta­lar geç­me­yen, gıcık tar­zı öksü­rük­le veya ses kısık­lı­ğı ile geli­yor. Geç­me­yen sinü­zit, faran­jit, orta kulak ilti­ha­bı teş­hi­si ile teda­vi gören ama bir tür­lü iyi­leş­me­yen has­ta­lar kulak burun boğaz hekim­le­ri tara­fın­dan bize gön­de­ri­le­bi­li­yor. Son 10 yıla kadar faran­jit hep anti­bi­yo­tik­le teda­vi edi­lir­di. Artık kulak burun boğaz uzman­la­rı da anla­dı bun­la­rın ref­lü­ye bağ­lı oldu­ğu­nu. Buna larin­go riyal ref­lü diyo­ruz. Çoğu has­ta da buna inan­mak­ta zor­luk çeki­yor. Asit ölçü­yo­ruz ve ispat­la­ya­bi­li­yo­ruz. Asi­di hem alt hem üst uçtan ölç­tü­ğü­nüz­de üst taraf­ta asit mik­ta­rı daha faz­la çıkıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment