Reflü hakkında merak edilenlerin artık bilimsel yanıtları var

reflu-11REF­LÜ / OCAK 2016

Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Derneği’nin ref­lü rapo­run­da ref­lüy­le ilgi­li merak edi­len soru­la­ra yanıt­lar veril­di. Uzla­şı rapo­ru için 17 öğre­tim üye­si ve araş­tır­ma görev­li­si, 9 grup halin­de ken­di­le­ri­ne soru­lan 14 soru­nun ceva­bı üze­rin­de 2 yıl çalış­tı. Daha son­ra 56 kişi­lik bir hekim gru­bu tara­fın­dan her soru tek tek tar­tı­şı­la­rak tüm Türk hekim­le­ri­ne ref­lü­de tanı ve teda­vi yön­tem­le­ri konu­sun­da ışık tuta­cak bir kon­sen­su­sa varıl­dı. Bu kon­sen­sus­la artık Türk insa­nı­nın ref­lü­sü, belir­ti­le­ri­ne ve şika­yet­le­ri­ne göre teda­vi edi­lecek. İşte öne çıkan başlıklar:

Türkiye’de ref­lü görül­me sık­lı­ğı nedir, en çok han­gi böl­ge­de görülüyor?

Türkiye’de her 4 eriş­kin­den 1’i yani yak­la­şık 13 mil­yon kişi ref­lü. Ref­lü en çok Mar­ma­ra Bölgesi’nde, en az ise Doğu ve Güney Doğu Ana­do­lu böl­ge­le­rin­de görülüyor.

Ref­lü­nün kan­se­re dönüş­me ris­ki yük­sek midir?

Ref­lü­nün kan­ser­le iliş­ki­li bir alt gru­bu olan ve Batı ülke­le­rin­de %10 sık­lık­ta görü­len Bar­rett soru­nu ülke­miz­de çok azdır. Ayrı­ca endos­ko­pik diğer bul­gu­lar da daha hafif­tir. Fark­lı yapı­mız­dan ötü­rü Türkiye’de ref­lü­nün kan­ser olma ihti­ma­li çok az. Bu neden­le her has­ta­ya endos­ko­pi yap­mak ve sık sık tek­rar­la­mak yanlış.

Han­gi yiyecek ve içe­cek­ler ref­lü­yü tetikliyor?

Genel kanı­nın aksi­ne ref­lü has­ta­lı­ğı­nı bel­li baş­lı gıda mad­de­le­ri­nin tetik­le­di­ği veya semp­tom­la­rı­nı artır­dı­ğı­na dair veri­ler kısıt­lı­dır. Örne­ğin top­lum­da ve dok­tor­lar ara­sın­da genel görüş kah­ve tüke­ti­mi­nin ref­lü­yü tetik­le­di­ği yönün­de­dir. Ancak yapıl­mış geniş ölçek­li çalış­ma­lar kah­ve­nin ref­lü geli­şi­mi ile iliş­ki­si olma­dı­ğı­nı orta­ya koy­mak­ta­dır. Kah­ve­nin aksi­ne siga­ra ve tuz tüke­ti­mi ref­lü ile iliş­ki­li bulun­muş­tur. Bunun­la bir­lik­te; çiko­la­ta, yağ­lı gıda­lar ve gaz­lı içe­cek­le­rin tüke­ti­mi ref­lü ile iliş­ki­len­di­ri­le­bil­miş­tir. Ref­lü has­ta­lı­ğın­da böl­ge­ler­de­ki deği­şik­lik­le­rin yanı sıra birey­sel yaşam sti­li büyük önem taşı­yor. Çok geç vakit­te özel­lik­le kalo­ri içe­ri­ği yük­sek olan yağ­lı ve pro­te­in değe­ri yük­sek besin­le­rin yeni­lip yatıl­ma­sı, karın içi basın­cı­nı artı­ran çok dar giy­si­le­rin giyil­me­si, karın kas­la­rı­na yöne­lik ağır egzer­siz­le­rin yapıl­ma­sı gibi durum­lar ref­lü has­ta­lı­ğı­nı tetik­le­yen faktörlerdir.

Yan etki­le­ri faz­lay­sa ilaç bıra­kıl­ma­lı mı?

Ref­lü ilaç­la­rı­nın yan etki­le­ri abar­tı­lı­yor. İlaç kul­la­nan­lar­da kemi­ğim kırı­lır, kan­ser olu­rum, zatür­ree olu­rum gibi kay­gı­lar var. Uzla­şı gru­bu­nun kara­rı şu: İlaçl­ar­ın gös­te­ril­miş 4 yan etki­si bulu­nu­yor. Bu durum­lar­da da ila­cı kes­mek gerek­mi­yor, yan etki teda­vi edi­li­yor. Mese­la oste­opo­roz ris­ki olan has­ta­lar­da oste­opo­roz teda­vi edilmeli.

gebeGebe­lik­te ref­lü ila­cı içi­le­bi­lir mi?

Gebe­lik ref­lü­sü çok yay­gın bir has­ta­lık, her 2 gebe­den 1’i gebe­lik ref­lü­sü yaşı­yor ama bebe­ği­me zarar gelir kor­ku­suy­la ilaç kul­lan­mak­tan kor­ku­yor. Gebe­lik­te asla ilaç içil­me­me­li gibi bir durum yok. Han­gi dönem­de han­gi ilaç­la­rın kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği konu­sun­da da bir sonu­ca varıldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment