Referandum”la ülke geleceği oylanacak!

Refe­ran­dum sonuç­la­rıy­la ülke­miz, yöne­tim­sel anlam­da ya yeni bir yola girecek ya da halen yürür­lük­te olan sis­te­min daha da güç­len­me­si için çaba harcayacak…

 

Ülke­mi­zin içe­ri­sin­de bulun­du­ğu terör sarmalı”nın ve eko­no­mik durgunluk”un her şeyi­mi­zi etki­le­di­ği bu dönem­de, Ana­ya­sa” mad­de­le­rin­de yöne­tim­sel tarz­da yapı­lan deği­şik­ler, TBMM’den geç­ti, Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tay­yip Erdo­ğan onay”ladı, referandum”a doğ­ru yol alma­ya baş­la­dık… San­dı­ğa gide­ce­ğiz, hür ira­de­miz­le evet” ya da hayır” diye­ce­ğiz… TBMM’de vekil­le­ri­mi­zin genel­lik­le açık­la­yı­cı bir tutum içe­ri­sin­de olma­ma­la­rı, kadı­nıy­la erke­ğiy­le hem­cins­le­riy­le kav­ga etme­le­ri, bize Tay­van Meclisi”ni hatır­lat­tı… Refe­ran­dum sonuç­la­rıy­la ülke­miz, yöne­tim­sel anlam­da ya yeni bir yola girecek ya da halen yürür­lük­te olan sis­te­min daha da güç­len­me­si için çaba har­ca­ya­cak… Biz bura­da, siya­si­ler gibi kimin talep­le­ri­ne nasıl yanıt ver­me­miz gerek­ti­ği­ni düşün­me­den, önce tüm okur­la­rı­mı­za, son­ra tüm hal­kı­mı­za iste­nen deği­şik­li­ğin bugün ve gele­cek­te haya­tı­mı­zı nasıl etki­le­ye­ce­ği­ni iyi irde­le­yip, sonu­ca ulaş­ma­sı­nı salık veriyoruz…

18 YAŞ SEÇİ­LM­EK İÇİN UYGUN MU?

Eğer hal­kı­mız da evet” der­se, ana­ya­sa­mız­da yapı­la­cak deği­şik­lik­le mil­let­ve­kil­li­ği­nin önü 18 yaş için açı­la­cak… Eğer, bu mad­de ile 18 yaşın­da­ki­le­rin de ülke yönetimini”nin kade­ri­nin belir­len­me­sin­de etkin olma­sı iste­ni­yor­sa, pek diye­ce­ği­miz bir şey ola­maz… Ancak, şu ger­çek de akıl­dan çıka­rıl­ma­ma­lı… İns­anl­ar, genel­lik­le lise ve üni­ver­si­te çağın­da fana­tik” ve taraf­tar” olu­yor… Eğer bu mad­de ile genç­le­rin aşı­rı bir güç ola­rak kul­la­nıl­ma­sı iste­ni­li­yor­sa, ülke gele­ce­ği için çok düşün­me­miz gere­ki­yor… Takım tutan­lar ara­sın­da bile fanatizm”in nele­re kadir oldu­ğu­nu unut­ma­ya­lım… Eğer, şu ya da bu siya­si görü­şün, şu ya da bu lide­rin aşı­rı fanatik”liğinin önü açı­lır­sa, bu ülke­nin ayrışma”sı da hız alır kana­atin­de­yim. Bunun nede­ni ve müseb­bi­bi genç­ler” değil, onla­rı ken­di emel­le­ri için kul­la­na­bi­lecek lider­ler­dir… Genç­le­re, özel­lik­le 18 yaşın­da­ki genç­le­re mil­let­ve­ki­lim ol” diye­rek onla­rı, aşı­rı bir fana­tizm­le taraf­tar olma­ya yön­len­dir­mek, kutuplaşma”yı da bera­be­rin­de geti­re­cek­tir. Ülke geç­mi­şi­mi­ze bak­tı­ğı­mız­da sol­cu”, sağ­cı”, ülkü­cü”, laik”, din­ci”, Maocu”, Sta­lin­ci” ve ben­ze­ri bir­çok ayrış­ma­yı görü­rüz… Hele hele bir de doku­nul­maz­lık” zır­hı ve yük­sek maaş” gibi argü­man­lar işin içi­ne soku­lur­sa, kor­ka­rım fana­tizm” zir­ve yapar!.. Bu durum her­kes tara­fın­dan iyi irdelenmeli…

DİKTATÖR”LÜK NASIL OLUŞUR?

Dik­ta­tör­lük” iki yön­tem­le olu­şur… Birin­ci­si darbe”lerle… İkinc­isi iyi niyet”le atı­lan oyla­rın kötü­ye kul­la­nı­mıy­la… Birin­ci­si­ni konuş­ma­ya bile gerek yok­tur… Çün­kü, bu durum, ya siya­si­le­rin tutu­mu­nun baha­ne­siy­le ya da ken­di­ni üstün gören güç­le­rin çıkar talep­le­riy­le olu­şur. İkinc­is­iyle ise, düzen­le­nen yasa­lar­la iyi niyet­li” veri­len oy”ların kötü­ye kul­la­nıl­ma­sı, aşı­rı gücün önü­nün açıl­ma­sıy­la erk” sahi­bi­nin denet­le­ne­me­me­si nede­niy­le geri­ye dönü­şü pek de olma­yan bir yola giri­lir… İşte o zaman o ülke, oy”larıyla ken­di diktatörü”nü yara­tır… Önce ülke gele­ce­ği­ni, son­ra ken­di­ni, son­ra da gelecek nesil­le­ri­ni düşü­ne­rek oy kullan!..

İlgili Haberler

Leave a Comment