Radyoloji’nin annesinden gençlere ışığın yolu

Prof. Dr. Esin Emin Üstün
Prof. Dr. Esin Emin Üstün

GÜN­CEL / AĞUS­TOS 2016

Ege Tıp Fakül­te­si Rad­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalın­da asis­tan­lık­tan baş­la­ya­rak kesin­ti­siz 42 yıl görev yap­tık­tan son­ra emek­li olan Prof. Dr. Esin Emin Üstün, beşin­ci kita­bı İçim­izd­eki Işık’ı oku­yu­cu­la­rıy­la buluşturdu. 

Rad­yo­lo­ji alnın­da ülke­mi­zin ilk kadın öğre­tim üye­si olan Prof. Dr. Esin Emin Üstün’ün son kita­bı İçim­izd­eki Işık”, Zeus Kita­be­vi tara­fın­dan yayım­lan­dı. Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilk öğret­men­le­ri­ne arma­ğan edi­len dene­me­ler özel­li­ğin­de­ki kita­bın ön sözün­de özet­le şu satır­lar yer alıyor:

icimdeki bir isik onayHer doğ­ru dav­ra­nı­şım içi­mi aydın­la­tan ışı­ğı can­lı tut­mam anla­mı­na gel­di. Ve bunun ver­di­ği güç­le karan­lı­ğı arka­sı­na ala­rak yola çıkan­la­rı: Aydın­lık Olma­lı Bizim Yolu­muz, Karan­lık Değil!’ diye­rek bir şekil­de yaşa­mım boyun­ca uyar­ma­ya çalış­tım. Koşul­la­rın zor­lu­ğu­na, ağır­lı­ğı­na kar­şın göre­vi­ni, mes­le­ği­ni, sev­gi­si­ni ve de yüre­ği­ni orta­ya koyan Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ilk öğret­men­le­ri­nin anı­la­rı­na saygıyla…’’

İlgili Haberler

Leave a Comment