RA’DA KRİTİK 12 HAFTA

Prof. Dr. Ömer Kuru

İst­anb­ul Okmey­da­nı Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Fizik Teda­vi ve Reha­bi­li­tas­yon Kli­ni­ği Kli­nik Şefi, Roma­tiz­ma ve Ağrı Der­ne­ği (RADER) Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Ömer Kuru, Roma­to­id Artrit’in erken tanıy­la önle­ne­bil­di­ği­ni söy­le­di. Dün­ya Art­rit Günü nede­niy­le açık­la­ma­lar­da bulu­nan Prof. Dr. Ömer Kuru, Art­rit dedi­ği­miz zaman aslın­da pek çok has­ta­lık aklı­mı­za gele­bi­lir ama en baş­ta aklı­mı­za gel­me­si gere­ken tipi Roma­to­id Art­rit dedi­ği­miz ilti­ha­bi eklem has­ta­lı­ğı­dır. Ülke­miz­de yak­la­şık 250 bin ile 350 bin ara­sın­da Roma­to­id Art­rit­li has­ta­mız mev­cut­tur. Roma­to­id Art­rit sade­ce eklem­le­ri tutan bir ilti­ha­bi has­ta­lık değil­dir. Eklem­le­rin yanı sıra iç organ­la­rı, akci­ğer­le­ri, kal­bi, beyin zar­la­rı­nı da tuta­bi­len, böb­rek­ler­de has­ta­lık yapa­bi­len bir rahat­sız­lık­tır. Yani bağı­şık­lık sis­te­mi­nin bozul­ma­sıy­la mey­da­na gelen bir has­ta­lık­tır. Roma­to­id Art­rit, eklem­ler­de uzun süre süre­li sey­ret­ti­ğin­de kalı­cı sakat­lık­la sonuç­la­na­bi­len bir has­ta­lık­tır. Aynı zaman­da ölüm ris­ki Roma­to­id Art­rit­li has­ta­lar­da 2 ya da 3 mis­li daha faz­la­dır. Roma­to­id Art­rit­li has­ta­lar­da bek­le­nen yaşam süre­si 5 ila 10 yıl daha kısal­mış­tır. Roma­to­id Art­rit cid­di­ye alın­ma­sı gere­ken bir has­ta­lık­tır” dedi.

KADIN­LAR­DA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

RA’nın, dün­ya­nın her yerin­de ve her ırk­ta görü­le­bi­len bir has­ta­lık oldu­ğu­nu, ancak yine de ülke­ler ara­sın­da bazı fark­lı­lık­lar bulu­na­bi­le­ce­ği­ni anla­tan Kuru, bu rahat­sız­lı­ğa Asya ve Güney Avrupa’da, Ame­ri­ka ve Kuzey Avrupa’ya göre daha az rast­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Has­ta­lı­ğın kadın­lar­da, özel­lik­le de meno­poz önce­sin­de sık görül­dü­ğü­ne işa­ret eden Kuru, ‘’Bu dönem­de has­ta­lı­ğa; her dört kadı­na kar­şı­lık, bir erkek­te rast­lan­mak­ta­dır. Yaş iler­le­dik­çe bu oran aza­lır ve 70 yaşın­dan son­ra eşit­le­nir’’ şek­lin­de konuştu.

YAŞAM KALİ­T­ES­İNİ BOZ­MA­DA EN ÜSTLERDE

Bu rahat­sız­lı­ğın, kan­ser ya da koro­ner kalp-damar has­ta­lık­la­rı­na ben­zer şekil­de ölüm­cül sey­re­de­bil­di­ği­ni belir­ten Kuru şun­la­rı kay­det­ti: Ölüm oran­la­rı, has­ta olma­yan­la­ra göre iki-üç kat daha faz­la­dır. Yaşam süre­si de has­ta olma­yan­la­ra göre 510 yıl daha kısa­dır. En önem­li ölüm neden­le­ri kalp-damar has­ta­lık­la­rı, enfek­si­yon­lar ve mide-bağır­sak kana­ma­la­rı­dır. Vücut­ta­ki şid­det­li ilti­hap, damar­la­rı da etki­le­ye­rek damar sert­li­ği­ne neden olmak­ta­dır. Roma­to­id art­rit, yaşam kali­te­si­ni bozan has­ta­lık­lar ara­sın­da Mul­tipl Skle­roz ve kalp has­ta­lık­la­rıy­la bera­ber en üst sıra­da yer almak­ta­dır. Has­ta­lar eklem­ler­de­ki ağrı nede­niy­le, düğ­me açıp kapa­ma, çatal bıçak tut­ma, kava­noz açma gibi basit hare­ket­le­ri yapamayabilir.”

BİY­OL­OJ­İK AJAN­LAR­LA AŞA­MA KAYDEDİLDİ

Has­ta­lı­ğın orta­ya çıkı­şın­da yüz­de 60 gene­tik, yüz­de 40 ora­nın­da çev­re­sel fak­tör­le­rin etki­li oldu­ğu­na işa­ret eden Kuru, siga­ra içil­me­si­nin roma­to­id art­ri­tin hem orta­ya çıkı­şın­da, hem de has­ta­lı­ğın ağır sey­ret­me­sin­de önem­li rol oyna­dı­ğı­nı söy­le­di. Söz konu­su vaka­lar­da erken teş­hi­sin çok önem­li oldu­ğu­na dik­ka­ti çeken Kuru, belir­ti­le­rin orta­ya çık­ma­sın­dan iti­ba­ren ilk 12 haf­ta içe­ri­sin­de dok­to­ra gidil­me­si ve teda­vi­ye baş­lan­ma­sı duru­mun­da has­ta­lı­ğın yok olma ihti­ma­li­nin oldu­ğu­nu bil­dir­di. Kuru, Son 1012 yıl­dır kul­la­nı­ma giren yeni teda­vi ajan­la­rıy­la (biyo­lo­jik ajan­lar), roma­to­id art­rit teda­vi­sin­de çok önem­li bir aşa­ma kay­de­dil­miş­tir. Biyo­lo­jik ajan­lar saye­sin­de; has­ta­la­rın yarı­sın­dan faz­la­sın­da, RA’yı dur­dur­mak müm­kün hale gel­miş­tir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment