RA’da eklem tutulumu sadece görünen kısım

Prof. Dr. Şenol Kobak

Liv Hos­pi­tal Roma­to­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Şenol Kobak roma­to­id art­rit has­ta­lı­ğın­da eklem tutu­lu­şu­nun sade­ce buz­da­ğı­nın görü­nen kıs­mı oldu­ğu­nu belir­te­rek, Roma­to­id art­rit bir sis­te­mik has­ta­lık olup haya­tı teh­dit eden iç organ (akci­ğer, kalp, göz) tutu­luş­la­rı yapa­bi­lir. Bazı has­ta­lar ise eklem tutu­lu­şu ön plan­da olmak­sı­zın, iç organ tutu­lu­şu­nu işa­ret eden şika­yet­ler ile baş­vu­rur. Kuru öksü­rük, efor ile gelen nefes dar­lı­ğı, akci­ğer tutu­lu­şu­nu işa­ret eder­ken, çar­pın­tı, göğüs ağrı­sı gibi şika­yet­ler kalp tutu­lu­şu­nu düşün­dü­rür. Yine bazı has­ta­lar­da, deri altı nodül­le­ri (RA nodül­le­ri) ve/veya RA vas­ku­li­ti­ni düşün­dü­ren deri dökün­tü­le­ri ve ülser­le­ri görü­le­bi­lir” dedi.

ROMA­TO­İD ART­RİT TANI­SI NASIL KONUR?

Roma­to­id art­rit tanı­sın­da en önem­li unsur­la­rın ara­sın­da has­ta­nın öykü­sü ve fizik (sis­te­mik ve loko­mo­tor sis­tem) muaye­ne bul­gu­la­rı yer alır. Bunun yanı sıra bazı labo­ra­tu­ar, sero­lo­jik ve rad­yo­lo­jik tet­kik­ler de tanı­da yar­dım­cı olur. Labo­ra­tu­ar tet­kik­ler­de ilti­ha­bı gös­te­ren değer­ler­de yük­sek­lik sap­ta­nır. Rad­yo­lo­jik tet­kik­ler­de ise sık­lık­la el ve ayak eklem­le­rin gra­fi­le­ri ve/veya MR çeki­le­rek, has­ta­lı­ğın yap­tı­ğı kemik deği­şik­lik­le­ri, eklem daral­ma­sı ve hasa­rı görülebilir.

Roma­to­id art­rit eklem defor­mas­yo­nu ve sakat­lık yapa­bi­len bir has­ta­lık­tır. Özel­lik­le ile­ri evre ve teda­vi alma­mış has­ta­lar­da, eklem­ler­de defor­mas­yon­lar geli­şe­bi­lir ve has­ta­la­rın sakat­lı­ğı­na ve hayat kali­te­si düşük­lü­ğü­ne neden ola­bi­lir. Roma­to­id art­rit has­ta­lı­ğı­nı baş­la­tan ve teti­ği çeken etken­ler ara­sın­da fark­lı bak­te­ri­al ve/veya viral enfek­si­yon­lar suç­la­nır. Gene­tik zemi­ni olan birey­ler­de has­ta­lı­ğın orta­ya çık­ma ola­sı­lı­ğı daha yüksektir.

İlgili Haberler

Leave a Comment