RABİZA 20 mg

İLKO İlaç Sana­yi, etken mad­de­si Rabep­ra­zol sod­yum olan ürü­nü Rabi­za 20 mg’ı ente­rik kap­lı tab­let for­mun­da tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. RABİ­ZA, özel gecik­ti­ril­miş salım­lı ente­rik for­mü­las­yo­nu saye­sin­de, mide­de par­ça­lan­mak­sı­zın bağır­sak­la­ra geçen ve bura­da emi­lir. RABİZA’nın etken mad­de­si olan rabep­ra­zol sod­yum, Pro­ton Pom­pa­sı İnh­ib­it­örl­eri adı veri­len bir ilaç sını­fın­da yer almak­ta­dır. Bu sınıf­ta­ki ilaç­lar, mide asi­di sal­gı­lan­ma­sın­da önem­li bir yeri olan ve mide­de­ki bazı özel hüc­re­ler­de bulu­nan pro­ton pom­pa­sı deni­len sis­te­min çalış­ma­sı­nı engel­le­ye­rek, mide asi­di­nin azal­ma­sı­nı sağ­lar­lar. Mide asi­di­nin azal­ma­sı, mide, bağır­sak ve yemek boru­sun­da bulu­nan ülser­le­rin (pep­tik ülser) iyi­leş­me­si­ni ve ağrı­nın gide­ril­me­si­ni sağ­lar. RABİ­ZA, aktif duode­num (on iki par­mak bağır­sa­ğı) ülse­ri, aktif selim mide ülse­ri, semp­to­ma­tik ero­zif ya da ülse­ra­tif gast­ro­özo­fa­ji­yal ref­lü has­ta­lı­ğı (GÖRH) tanı­sı konul­muş has­ta­la­rın teda­vi­sin­de kul­la­nıl­mak­ta­dır. Zol­lin­ger-Elli­son Sendromu’nda da kul­la­nı­lır. RABİ­ZA ayrı­ca, Heli­co­bac­ter pylori’nin era­di­kas­yo­nu (orta­dan kal­dı­rıl­ma­sı) için de kullanılmaktadır.
Geniş Bil­gi İçin: İlko İlaç Sana­yi ve Tica­ret A.Ş., Tel: (0216) 4198688

İlgili Haberler

Leave a Comment