PURİDAT FORT 200 mg tablet

BİL­İM İlaç her bir tab­let 200 mg Tri­me­bu­tin Male­at içe­ren ürü­nü Puri­dat For­t­’u tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. Puri­dat Fort’un etkin mad­de­si olan Tri­me­bu­tin; sin­di­rim moti­li­te­si­ni düzen­le­yen bir ajan­dır. Eksi­ta­tör ve inhi­bi­tör resep­tör­ler üze­ri­ne, enke­fa­li­ner­jik ago­nist etki yapa­rak; hipo­ki­ne­tik sin­di­rim kas­la­rı­nı sti­mü­le eder; hiper­ki­ne­tik sin­di­rim kas­la­rı­na ise spaz­mo­li­tik ola­rak etkir. Bu düzen­le­yi­ci akti­vi­te bütün sin­di­rim kana­lın­da görü­lür. Moti­li­te bozuk­luk­la­rı­na bağ­lı olan fonk­si­yo­nel sin­di­rim has­ta­lık­la­rın­da; fiz­yo­lo­jik moti­li­te­yi yeni­den düzenler.

Puri­dat Fort, irri­tabl kolon send­ro­mu teda­vi­sin­de, fonk­si­yo­nel sin­di­rim bozuk­luk­la­rın­da ve gast­ro­in­tes­ti­nal poli­morf semp­tom­la­rın­da kullanılır.

Geniş Bil­gi İçin: Bilim İlaç San. Ve Tic. AŞ, Tel: (0212) 365 15 00

İlgili Haberler

Leave a Comment