Pulmoner rehabilitasyon nefes aldırıyor

54REHA­Bİ­L­İT­A­SYON / NİS­AN 2016

Sağ­lık Bakan­lı­ğı, Türk Toraks Der­ne­ği ve GARD Tür­ki­ye (Kro­nik Hava­yo­lu Has­ta­lık­la­rı Önle­me ve Kont­rol Prog­ra­mı) Pul­mo­ner Reha­bi­li­tas­yon Haf­ta­sı kap­sa­mın­da ortak bir açık­la­ma yapa­rak, pul­mo­ner reha­bi­li­tas­yo­nun kro­nik solu­num has­ta­la­rı­nın fizik­sel ve psi­ko­lo­jik durum­la­rı­nın düzel­til­me­sin­de etki­si­ne dik­kat çekti. 

Pul­mo­ner reha­bi­li­tas­yo­nun amaç­la­rı nelerdir?

Has­ta­lı­ğa bağ­lı geli­şen nefes dar­lı­ğı ve fonk­si­yo­nel yeter­siz­li­ği orta­dan kal­dır­ma­sı, has­ta­lı­ğın iler­le­me­si­ni önlen­me, egzer­siz tole­ran­sı­nın artı­rıl­ma­sı, sağ­lık duru­mu­nun iyi­leş­ti­ril­me­si, komp­li­kas­yon­la­rın önlen­me­si ve teda­vi­si, has­ta­lık atak sayı­sı­nın azal­tıl­ma­sı ve atak şid­de­ti­nin hafif­le­til­me­si, yaşam kali­te­si­nin iyi­leş­ti­ril­me­si, has­ta­ne­ye baş­vu­ru sık­lı­ğı ve yatış süre­si­nin azal­tıl­ma­sı sonu­cun­da sağ­lık­la iliş­ki­li har­ca­ma­la­rın azal­tıl­ma­sı, sağ kalım­da artış sağlamasıdır.

Kim­le­re uygulanır?

KOAH (Kro­nik obst­rük­tif akci­ğer has­ta­lı­ğı) baş­ta olmak üze­re astım, bron­şek­ta­zi, inters­tis­yel akci­ğer has­ta­lık­la­rı, kis­tik fib­ro­zis, göğüs duva­rı has­ta­lık­la­rı, nöro­mus­kü­ler has­ta­lık­lar, akci­ğer nak­li önce­si ve son­ra­sı, akci­ğer kan­se­ri, obe­zi­te iliş­ki­li tüm akci­ğer has­ta­lık­la­rın­da pul­mo­ner reha­bi­li­tas­yon prog­ra­mı başa­rı ile uygulanabilmektedir.

haber-n3Si00VFBqgc

Solu­num has­ta­lık­la­rın­da egzer­siz neden gereklidir?

Kro­nik akci­ğer has­ta­la­rın­da nefes dar­lı­ğı ve/veya yor­gun­lu­ğun neden oldu­ğu gün­lük yaşam­da­ki hare­ket­siz­lik kemik eri­me­si ve kas kuv­ve­tin­de azal­ma ile sonuç­la­nır. Ayrı­ca kalp ve akci­ğer fonk­si­yon­la­rı git­tik­çe aza­lır. Egzer­siz ile kas kuv­ve­ti ve daya­nık­lı­lık art­tı­rı­la­rak daha uzun mesa­fe­ler yürü­ne­bi­lir. Kas ve eklem­le­rin hare­ket kapa­si­te­si artar, kal­bin çalış­ma­sı iyi­le­şir ve nefes dar­lı­ğı şika­ye­ti azalır.

Pul­mo­ner reha­bi­li­tas­yon ne kadar süre ile uygulanır?

Pul­mo­ner Reha­bi­li­tas­yon prog­ra­mı en az 8 haf­ta (top­lam 24 seans) süre ile uygu­lan­ma­lı­dır. Egzer­siz eği­ti­mi bıra­kıl­dı­ğın­da kaza­nım­lar kay­be­dil­di­ği için egzer­siz alış­kan­lı­ğı­nın devam etti­ril­me­si gerekmektedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment