Psikologlar barış” temasıyla toplanıyor

psikolojiTEM­MUZ 2016

57 Eylül tarih­le­ri ara­sın­da İzm­ir Tepe­ku­le Kong­re Mer­ke­zin­de Barış ve Psi­ko­lo­ji” tema­sı çer­çe­ve­sin­de ger­çek­le­şecek olan 19. Ulu­sal Psi­ko­lo­ji Kong­re­si­ne Türk Psi­ko­log­lar Der­ne­ği İzm­ir Şube­si ev sahip­li­ği yapacak.

Türkiye’den ve Avrupa’dan, ala­nın­da uzman bilim insan­la­rı­nın konuş­ma­cı ola­rak davet edil­di­ği, tema­tik panel­le­rin plan­lan­dı­ğı, fark­lı uzman­lık alan­la­rın­da çalış­ma grup­la­rı­nın yer bula­ca­ğı, aynı zaman­da Türk Psi­ko­log­lar Der­ne­ği­nin 40. yılı­nın kut­la­na­ca­ğı kong­re­de, VII. Genç Psi­ko­log­lar ve Psi­ko­lo­ji Öğren­ci­le­ri Araş­tır­ma Ödül­le­ri Yarış­ma­sı­nın ödül töre­ni de gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment