Psikofarmakologlar beyni anlamak için paylaşıyor

Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen 9. Ulus­la­ra­ra­sı Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Kong­re­si ve 5. Ulus­la­ra­ra­sı Çocuk ve Ergen Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji­si Sem­poz­yu­mu (9. UPK & 5. UÇEPS), 2630 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da Belek, Suse­si Otel’ de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Der­ne­ği, böl­ge­nin coğ­ra­fi, tari­hi ve kül­tü­rel mer­ke­zi olan Türkiye’de, psi­ko­far­ma­ko­lo­ji ve nöro­bi­lim ala­nın­da öncü bir pro­fes­yo­nel top­lu­luk. Der­nek, Beyin Aklı­mız­da” slo­ga­nı ile, beyin işlev­le­ri ve insan dav­ra­nış­la­rı­nı anla­ma­da­ki geliş­me­le­rin teda­vi­le­re daha iyi yan­sı­tıl­ma­sı ve bu alan­da­ki top­lum­sal bilin­cin geliş­ti­ril­me­si çaba­la­rı­na bir örnek teş­kil edi­yor. 9. UPK & 5. UÇEPS’nin bu yıl­ki tema­sı Bey­ni Daha İyi Anla­mak için Bil­gi­nin Pay­la­şım” ola­rak belir­len­di. Pos­ter jüri­si tara­fın­dan seçi­lecek olan 3 pos­ter bil­di­ri­ye Psi­ko­far­ma­ko­lo­ji Der­ne­ği Araş­tır­ma Teş­vik Ödül­le­ri’ verilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment