Psikiyatrinin gündemi bireyselleştirilmiş tedavi

Bu yıl 2. Psi­ki­yat­ri Zir­ve­si ve 9. Ulu­sal Ank­si­ye­te kong­re­si 812 Mart tarih­le­rin­de Belek, Antalya’da düzen­le­necek. Bugü­nün ihti­yaç­la­rı yarı­nın teda­vi­le­ri” tema­sı ile psi­ki­yat­ri gün­de­min­de gele­ce­ğe bakı­şın fark­lı boyut­la­rı ile ele alın­ma­sı hedef­le­nen bu kong­re­de kli­nik ve psi­ki­yat­rik uygu­la­ma­lar­da­ki gün­cel ve dina­mik otu­rum­la­rın ola­ca­ğı bir prog­ram yer ala­cak. Kong­re prog­ra­mı hem teda­vi­nin birey­sel­leş­ti­ril­me­si hem de sağ­lık­lı teda­vi seçe­nek­le­ri­ni bula­bil­mek için gerek­li otu­rum­lar ve çalış­ma grup­la­rı­nı içe­recek şekil­de düzen­len­di. Özel­lik­le gide­rek geli­şen tek­no­lo­ji çağın­da olma­mız psi­ki­yat­ri gün­de­mi­ni de yakın­dan ilgi­len­di­ri­yor. Psi­ki­yat­rik has­ta­lık­la­rın tanı ve teda­vi basa­mak­la­rın­da yeni geliş­me­ler ve kli­nik uygu­la­ma­da­ki yer­le­ri tar­tı­şı­la­cak ve gün­cel bil­gi­le­rin ülke­miz­de kli­nik uygu­la­ma­la­ra uygun şekil­de yapı­la­bi­le­cek­le­ri tanı ve teda­vi model­le­ri oluş­tur­ma­yı hedef­le­ni­yor. Çalış­ma grup­la­rın­da nöro­bi­yo­lo­jik temel­li konu­lar, yönet­sel işlev­ler, nöro­mo­dü­las­yon teda­vi­le­ri gibi daha önce ele alın­ma­mış konu­lar ele alı­na­cak psi­ko­far­ma­ko­lo­ji ve psi­ko­te­ra­pi seçe­nek­le­ri ile çalış­ma grup­la­rı da top­lan­tı­da doyu­ru­cu şekil­de yer alacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment