Psikiyatride davranış terapileri sağlık harcamalarını azaltıyor

Prof. Dr. Meh­met Sungur

PSİ­K­İY­A­TRİ / ARA­LIK 2015

Kog­ni­tif ve Dav­ra­nış Tera­pi­le­ri Der­ne­ği 4’üncü Ulu­sal Kong­re­si yapıl­dı. Kong­re­nin düzen­le­me kuru­lu baş­ka­nı, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Psi­ki­yat­ri Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Meh­met Sun­gur ile kog­ni­tif ve dav­ra­nış tera­pi­si­nin psi­ki­yat­ri için­de gün­den güne artan yeri­ni konuş­tuk. Sun­gur, İng­ilt­er­e’­de cid­di bir dev­let poli­ti­ka­sı halin­de dav­ra­nış tera­pis­ti yetiş­ti­ri­le­rek psi­ki­yat­rik har­ca­ma­la­rın nasıl azal­tıl­dı­ğı­nı anlattı.

Kog­ni­tif ve dav­ra­nış tera­pi­le­ri neden önemli?

Bili­mi bilim yapan kul­la­nı­lan tek­nik­le­rin kanıt değe­ri­nin olma­sı­dır. Biz bu teda­vi­le­ri hal­ka uygu­la­dı­ğı­mız zaman aldı­ğı­mız sonuç­lar öyle yüz gül­dü­rü­cü ki, bilim­sel bir zemi­ni oldu­ğu görü­lü­yor. Tera­pi yap­mak elbet­te aynı zaman­da bir bece­ri, sanat işi. Dep­res­yon ve fobi­ler, obses­yon, panik, yay­gın ank­si­ye­te bozuk­lu­ğu, trav­ma son­ra­sı stres bozuk­lu­ğu­nu kap­sa­yan kay­gı bozuk­luk­la­rın­da ilaç­lar­dan etkin­li­ği net ola­rak gös­te­ril­miş tek tera­pi türü bu. Nüks­le­ri önle­mek­te de en etki­li teda­vi yön­te­mi. Bunun nede­ni, insan­la­ra sorun­la başa çık­ma bece­ri­si­ni öğret­me­miz. Bir ilaç aldım, iyi­leş­tim” değil, Bunu ben becer­dim” duy­gu­su kaza­nı­yor­lar. Bil­gi­ler unu­tu­lur, bece­ri­ler kalır.

Bu kong­re­de İng­ilt­er­e’­de dev­let poli­ti­ka­sı ile dav­ra­nış tera­pi­le­ri­nin nasıl des­tek­len­di­ği de anla­tı­la­cak. Neler yapı­lı­yor ora­da ve han­gi kaza­nım­lar elde ediliyor?

İng­ilt­er­e’­de her yıl 373 mil­yon pound bu tera­pist­le­rin yetiş­ti­ril­me­si için har­ca­nı­yor. Tera­pist­le­rin yetiş­ti­ril­me­si için har­ca­nan para uzun vade­de geri dönecek. Çün­kü has­ta için har­ca­nan para ve dolay­lı mali­yet­ler söz konu­su. Has­ta­nın iş kay­bı, per­for­mans kay­bı gibi görül­me­yen har­ca­ma­la­ra da bak­tı­ğı­nız zaman her has­ta için yıl­da orta­la­ma 600 pound gibi bir gelir sağlanıyor.

Image of young pretty woman changing realityMali­yet­ler nasıl düşüyor?

İlac­ın lüzum­suz kul­la­nı­mı­nın önü­ne geçi­li­yor. Has­ta ilaç­tan kıs­men fay­da gör­dü­ğü zaman ila­cı kes­mek iste­mi­yor. İlaçla iyi­le­şen has­ta­lar­da da bir süre son­ra tüm belir­ti­le­rin geri gel­me­si söz konu­su. Bura­da ise has­ta sorun­la nasıl başa çıka­ca­ğı­nı öğren­di­ği için bazen hiç ilaç ver­mi­yo­ruz, ilaç­la bir­lik­te kul­lan­dı­ğı­mız­da da ilaç kesil­di­ğin­de nüks­ler oluşmuyor.

Teda­vi ne kadar sürüyor?

Bu teda­vi­ler orta­la­ma 8 ila 12 haf­ta ara­sın­da sürü­yor. Kişi­lik bozuk­luk­la­rı söz konu­su oldu­ğun­da bu süre uza­ya­bi­li­yor. Has­ta­ya göre de deği­şe­bi­li­yor, bazı insan­lar hemen en derin yer­den atla­ya­bi­li­yor deni­ze, bazı­sı önce aya­ğı­nı soku­yor. Örne­ğin psi­ko­di­na­mik teda­vi­ler, yıl­lar­la ölçü­len tera­pi­ler iken bu tera­pi­ler haf­ta­lar­la ölçülüyor.

Baş­ka han­gi psi­ko­lo­jik sorun­lar­da kullanılabiliyor?

Yeme bozuk­luk­la­rın­da da son dere­ce etki­li. Bun­la­rın dışın­da çift tera­pi­le­rin­de, cin­sel teda­vi­ler­de, idrar kaçır­ma, okul fobi­si gibi çocuk has­ta­lık­la­rın­da kul­la­nı­yo­ruz. Der­ne­ği­miz şu anda çocuk psi­ki­yat­ris­ti yetiş­tir­me konu­su­na da el attı.

Bu teda­vi­nin temel pren­sip­le­ri nelerdir?

Kog­ni­tif tera­pi­de dik­ka­ti­mi­zi haya­tı­mı­zı belir­le­yen olay­la­ra değil, bizim o olay­la­ra ver­di­ği­miz tep­ki­ye yön­len­di­ri­riz. Duy­gu­la­rı belir­le­yen olay değil, o ola­ya ver­di­ği­niz anlam­dır. Biri size selam ver­me­di­ğin­de, Beni tanı­dı­ğı hal­de selam ver­mi­yor” deyip öfke de duya­bi­lir­si­niz, Bana bakıp gör­me­di­ği­ne göre dal­gın. Dal­gın oldu­ğu­na göre bir soru­nu olma­lı” da diye­bi­lir­si­niz. İkinci durum­da empa­ti duy­gu­su olu­şur ve gidip yar­dım edip ede­me­ye­ce­ği­ni­zi sorar­sı­nız ve bel­ki de hayat boyu sürecek bir dost­luk baş­la­mış olur. Dola­yı­sıy­la, duy­gu­la­rı­na dik­kat et düşün­ce­le­ri­ne dönü­şür, düşün­ce­le­ri­ne dik­kat et dav­ra­nış­la­rı­na dönü­şür, dav­ra­nış­la­rı­na dik­kat et alış­kan­lık­la­rı­na dönü­şür, alış­kan­lık­la­rı­na dik­kat et karak­te­ri­ne dönü­şür ve karak­te­ri­ne dik­kat et kade­ri­ne dönü­şür, diyoruz.

Kog­ni­tif tera­pi bir dün­ya görü­şü. Aslın­da man­tık­lı düşün­mek değil, esnek düşü­ne­bil­mek. Yar­gı­la­rı askı­ya almak, yar­gı­sız bir dün­ya­ya geçiş. Bu bizim kül­tü­rü­müz­de çok zor. Hep yar­gı­lı­yız, hat­ta önyar­gı­lı­yız. Oysa olay­la­rı oldu­ğu gibi gör­me­li, akıl oku­ma yolu­na git­me­me­li­yiz. İns­anl­ar olma­ya­nı gör­mek­ten ola­nı gör­me­yi ihmal edi­yor. Bizim top­lu­mu­mu­zun en önem­li sorun­la­rın­dan biri, kabul ede­me­mek. Kabul etmek boyun eğmek demek değil­dir, olay­la­rı oldu­ğu gibi gör­mek demektir.

kognitif-terapi_646x340Kay­gı bozuk­lu­ğu meka­niz­ma­sı­nı nasıl değer­len­di­ri­yor, has­ta­la­ra nasıl yar­dım­cı oluyorsunuz?

Kay­gı­nın en önem­li özel­li­ği, temel uya­ran­la oran­tı­sız bir tep­ki­nin orta­ya çık­ma­sı­dır. Kay­gı has­ta­la­rı kay­gı duy­duk­la­rı nes­ne­le­ri ger­çek­te oldu­ğun­dan daha abar­tı­lı bir teh­dit ola­rak algı­lı­yor­lar: Bede­nim­de çar­pın­tı ola­cak, çar­pın­tı olun­ca kalp kri­zi geçi­re­ce­ğim.” Hepi­mi­zin kal­bi çar­pı­yor, kaç tane­miz ölü­yo­ruz? Teh­dit algı­sı yük­sek olan insan teh­dit ola­rak algı­la­ya­ca­ğı şey­le­ri tara­ma­ya baş­lar. Seçi­ci bir algıy­la teh­dit­le­ri görü­yor­lar, onla­rı gör­dük­çe kay­gı­la­rı artı­yor. Teh­dit ola­rak algı­la­dık­la­rı şey­ler­den uzak dur­ma­ya baş­lı­yor­lar. Buna kaçın­ma dav­ra­nı­şı diyo­ruz. Kaçın­mak müm­kün değil­se, sıkın­tı art­tı­ğın­da kaçar­lar. Kaç­mak ve kaçın­mak müm­kün değil­se o orta­ma gire­ce­ği zaman güven­lik ted­bir­le­ri alır. Hal­bu­ki kaç­tık­ça haya­tı­nız küçü­lü­yor, haya­tı­nız küçül­dük­çe dar bir alan­da yaşa­ma­ya baş­lı­yor­su­nuz. Bize de o nok­ta­da, hayat­la­rı kilit­len­di­ği zaman geli­yor­lar. Biz de Bu stra­te­ji işe yara­say­dı bura­da olmaz­dın, gel bu stra­te­ji­yi değiş­ti­re­lim” diyo­ruz. Onla­ra bu stra­te­ji­le­rin yeri­ne daha işlev­sel olan­la­rı öğretiyoruz.

terapiDep­res­yon…?

Çök­kün­lük­te umut­suz­luk ve çare­siz­lik var. Çare­siz­li­ği hepi­miz his­se­de­riz, dep­res­yo­na dönüş­me­si için bu çare­siz­li­ğin nede­ni­nin ken­di­miz oldu­ğu­na inan­ma­mız gere­kir: Çare­siz­lik ben­den kay­nak­la­nı­yor, çün­kü ben yeter­siz ve bece­rik­si­zin teki­yim. Bu dün­ya teh­li­ke­li ve ben bu dün­ya­nın gerek­si­nim­le­ri­ni kar­şı­la­ya­bi­lecek bece­ri­le­re sahip deği­lim.” Yine dep­res­yon ola­bil­me­si için bu düşün­ce­nin yal­nız şu an için değil gelecek için de geçer­li olma­sı lazım. İçin­izde hep böy­le ola­ca­ğı­na dair bir düşün­ce­nin geliş­me­si gere­ki­yor. Yani çare­siz­li­ğin yanı sıra bir de umut­suz­luk var­dır. Bu duy­gu­la­rın pik yap­tı­ğı yer­de hiç­bir şeyin anla­mı yok­tur: Ne yapar­sam yapa­yım anla­mı yok, çün­kü ne yapar­sam yapa­yım değiştiremeyeceğim.”

Prof. Dr. Meh­met Sun­gur kimdir?

1984 yılın­da Anka­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Psi­ki­yat­ri Ana­bi­lim Dalı’nda uzman­lık öğren­ci­li­ği­ne baş­la­mış­tır. 1985 yılın­da Avru­pa Kon­se­yi bur­si­ye­ri ola­rak İngiltere’ye git­miş ve Not­ting­ham ve Londra’da Top­lum (Com­mu­nity) Psi­ki­yat­ri­si” konu­sun­da çalış­mış­tır. 1988 yılın­da Anka­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’ndeki göre­vi­ne dön­müş ve 1990 yılın­da Psi­ki­yat­ri Uzma­nı, 1992 yılın­da Psi­ki­yat­ri Doçen­ti ünva­nı­nı almıştır.

Doçent­lik son­ra­sın­da çalış­ma­la­rı­nı özel­lik­le Kog­ni­tif ve Dav­ra­nış Tera­pi­le­ri”, Cin­sel İşl­ev Bozuk­luk­la­rı ve Cin­sel Teda­vi­ler”, Evli­lik Tera­pi­le­ri” ve Kay­gı Bozuk­luk­la­rı” konu­la­rın­da yoğun­laş­tır­mış ve 1996 yılın­da Kog­ni­tif ve Dav­ra­nış Tera­pi­le­ri Derneği’nin Kuru­cu Baş­kan­lı­ğı­nı, 1998 yılın­da ise Cin­sel Eği­tim, Teda­vi ve Araş­tır­ma Derneği’nin kuru­cu üye­li­ği­ni ve Tür­ki­ye Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği Kog­ni­tif-Dav­ra­nış­çı Psi­ko­te­ra­pi­ler çalış­ma birimi’nin koor­di­na­tör­lü­ğü görev­le­ri­ni yap­mış­tır. Halen Kog­ni­tif ve Dav­ra­nış Tera­pi­le­ri Derneği’nin baş­kan­lı­ğı­nı ve Tür­ki­ye Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği Aile ve Çift Tera­pi­le­ri çalış­ma biri­mi­nin koor­di­na­tör­lü­ğü görev­le­ri­ni yürütmektedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment