Psikiyatri Zirvesi başlıyor

psikiatri-kongresiŞUBAT 2016

1. Psi­ki­yat­ri Zir­ve­si & 8. Ulu­sal Ank­si­ye­te Kong­re­si, 26 Mart tarih­le­ri ara­sın­da Antalya’nın Belek ilçe­sin­de düzen­le­necek. Psi­ki­yat­ri gün­de­mi­nin fark­lı boyut­la­rı ile ele alın­ma­sı­nı hedef­le­nen kong­re­de ala­nı­nın önde gelen bilim insan­la­rı, önem­li araş­tır­ma­la­rı­nı kli­nik ve psi­ki­yat­rik uygu­la­ma­lar­da gün­cel bil­gi­le­ri paylaşacak.

Top­lan­tı­nın katı­lım­cı­la­rı top­lan­tı­lar yoluy­le psi­ki­yat­ri ve nöro­bi­lim­de yeni çalış­ma­la­rı göz­den geçi­re­bi­lecek ve bil­gi­le­rin­de­ki boş­luk­la­rı dol­du­ra­bi­lecek. Kong­re prog­ra­mın­da bilim ışı­ğın­da sağ­lık­lı teda­vi seçe­nek­le­ri­ni bula­bil­mek için gerek­li otu­rum­lar ve çalış­ma grup­la­rı oluş­tu­ru­la­cak. Kong­re­nin amaç­la­rın­dan biri de ruh sağ­lı­ğı hiz­me­ti­ni ulaş­tır­mak­ta­ki engel­le­ri tanı­mak ve çözüm yol­la­rı­nı üretmek.

Şizof­re­nik bozuk­luk, bipo­lar bozuk­luk, dep­res­yon ve ADHD top­lan­tı­lar­da her yönüy­le ele alı­na­cak. Bağım­lı­lık ve yeni çözüm­ler, major psi­ki­yat­rik has­ta­lık­lar ve eşta­nı­lı­lık, yeni teda­vi model­le­ri ve bilim­sel temel­le­ri masa­ya yatı­rı­la­cak. Ank­si­ye­te bozuk­luk­la­rı da prog­ram­da özel yeri­ni koruyacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment