Prof. Dr. Sinan Canan, Üsküdar Üniversitesi’nde

Sinan Canan
Sinan Canan

ŞUBAT 2016

Beyin ala­nın­da­ki çalış­ma­la­rıy­la tanı­nan Prof.Dr. Sinan Canan, Üskü­dar Üni­ver­si­te­si kad­ro­su­na katıl­dı. Prof.Dr. Canan, Dav­ra­nış Bilim­le­ri ve Sağ­lık ala­nın­da çalış­ma­lar yürü­ten Üskü­dar Üni­ver­si­te­si İns­an ve Top­lum Bilim­le­ri Fakül­te­si Psi­ko­lo­ji bölü­mün­de öğre­tim üye­si ola­rak görev yapacak. 

Beyin ala­nın­da­ki çalış­ma­la­rıy­la tanı­nan Prof. Dr. Sinan Canan, Dav­ra­nış Bilim­le­ri ve Sağ­lık ala­nın­da Türkiye’nin ilk tema­tik üni­ver­si­te­si olan Üskü­dar Üniversitesi’nin kad­ro­su­na katıldı. 

Prof. Dr. Canan, İns­an ve Top­lum Bilim­le­ri Fakül­te­si Psi­ko­lo­ji bölü­mün­de öğre­tim üye­si ola­rak görev yapa­cak. Bey­nin çalış­ma­sı konu­sun­da­ki dik­kat çeki­ci tes­pit ve göz­lem­le­riy­le tanı­nan Canan, bu göz­lem­le­ri­ni yap­tı­ğı kon­fe­rans­lar­la bilim dün­ya­sın­dan haya­tın içi­ne taşıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment