Prof. Dr. Ömer Kozan Türk Kardiyoji Derneği Başkanı Seçildi

TÜRK Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği­’­nin ola­ğan genel kuru­lu yapıl­dı. Önce­ki baş­kan Prof. Dr. Oktay Ergene’den göre­vi dev­ra­lan Prof. Dr. Ömer Kozan’ın yeri­ne Gelecek Baş­kan­lı­ğa Prof. Dr. Lale Tok­gö­zoğ­lu seçildi..
TKD­’­nin Yeni Yöne­tim Kuru­lun­da görev dağı­lı­mı, Baş­kan Ömer Kozan, Gelecek Baş­kan Lale Tok­gö­zoğ­lu, Baş­kan Yar­dım­cı­sı Meh­met Aksoy, Genel Sek­re­ter M. Kemal Erol, Genel Sek­re­ter Yar­dım­cı­sı Adnan Aba­cı, Say­man Rama­zan Özde­mir, Üye­ler Engin Boz­kurt, M. Sıd­dık Ülgen, Enver Ata­lar şek­lin­de yapıldı.
Yeni Yöne­tim Kuru­lu yap­tı­ğı ilk top­lan­tı­da Önce­ki Baş­kan Prof. Dr. Oktay Erge­ne ile daha önce­ki baş­kan Prof. Dr. Çetin Erol’un da dene­yim­le­rin­den yarar­la­nıl­mak üze­re Yöne­tim Kuru­lu Atan­mış Üye­si olma­la­rı­nı karar­laş­tır­dı. Öte yan­dan, TKD Giri­şim­sel Kar­di­yo­lo­ji Bir­li­ği Baş­kan­lı­ğı­nı Prof. Dr. Erdo­ğan İlk­ay dev­ra­lır­ken Gelecek Baş­kan­lı­ğa Prof. Dr. Ömer Gök­te­kin seçildi.
Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nıP­rof. Dr. Ömer Kozan genel kurul­da göre­vi dev­ra­lır­ken yap­tı­ğı konuş­ma­da, TKD gele­ne­ği­ni sür­dü­re­rek Türk hal­kı­nın kalp ve damar sağ­lı­ğı­nı koru­yup geliş­tir­mek için baş­ta kar­di­yo­log­lar olmak üze­re tüm ilgi­li hekim­ler çalı­şa­ca­ğız” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment