Prof. Dr. Murat Aksoy: 10 parmağında 10 marifet

Layout 1EDİ­T­ÖR / MART 2015

Kad­ro­muz, yeni katı­lım­lar­la güçleniyor…

Ülke­mi­zin sayı­lı damar cer­rah­la­rın­dan, müzis­yen, TV sunu­cu­su ve prog­ram yapım­cı­sı Prof. Dr. Murat Aksoy, artık Lite­ra­tür AKTÜ­EL” için yaza­cak… 44 yaşı­na rağ­men, mes­le­ki kari­ye­ri­nin zir­ve­si­ne ula­şan Aksoy, 10 par­ma­ğın­da 10 mari­fe­ti olan bir kişilik…

Her ay siz­le­re sade­ce mes­le­ki yazı­la­rıy­la değil, sanat­tan kül­tü­re bir­çok alan­da görüş­le­ri­ni akta­ra­cak olan Aksoy’un bu sayı­mız­da­ki ilk yazı­sı, Teda­vi edil­me­yen varis has­ta­la­rı­nı ne bek­li­yor?”…

Ara­mı­za katıl­dı­ğı için ken­di­si­ne teşek­kür edi­yor ve Hoş­gel­din Aksoy” diyo­ruz…

… Ve 14 Mart Tıp Bay­ra­mımız kut­lu olsun.

AKSOY KİMD­İR?

İstanbul’da doğ­du. İ.Ü. Cer­rah­pa­şa Tıp Fakültesi’nden 1994’te mezun oldu. İ.Ü. İst­anb­ul Tıp Fakültesi’nde 1999’da Genel Cer­ra­hi” uzma­nı oldu.

20042005 ara­sın­da damar cer­ra­hi­si konu­sun­da bir yıl Hen­ri Mon­dor Has­ta­ne­si Damar ve Endok­rin Cer­ra­hi­si Ser­vi­sinde, Fransa’da çalış­tı. 2006’da doçent unva­nı aldı. Bah­çe­şe­hir Üniversitesi’nde 2013’de Genel Cer­ra­hi Pro­fe­sö­rü oldu.

Yurt için­de ve dışın­da bir çok damar cer­ra­hi­si der­nek­le­rin­de görev yapan Aksoy, halen Inter­na­ti­onal Soci­ety for Vas­cu­lar Sur­gery” Doğu Avru­pa Tem­sil­ci­si ve Yöne­tim Kuru­lu Üyesi.

Damar cer­ra­hi­si konu­sun­da yurt dışın­da ve için­de basıl­mış kitap bölüm­le­ri, maka­le­le­ri ve kong­re sunum­la­rı bulu­nan Aksoy, halen Liv Hos­pi­tal Hastanesi’nde Genel Cer­ra­hi Bölü­mü Baş­kan­lı­ğı yap­mak­ta ve damar cer­ra­hı ola­rak çalışmaktadır.

Evli ve iki çocuk baba­sı olan Aksoy, çok iyi dere­ce­de İng­il­izce, iyi dere­ce­de Fran­sız­ca, orta dere­ce de Alman­ca konuş­mak­ta ve yazmaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment