Prof. Dr. Canfeza Sezgin’den bilimsel referanslı şifa kitabı

TamSifa_3BoyutGÜN­CEL / MAYIS 2016

İç has­ta­lık­la­rı ve tıb­bi onko­lo­ji uzma­nı olan Prof. Dr. Can­fe­za Sez­gin, bin­ler­ce bilim­sel yayı­nı taran­dık­tan son­ra, hekim­lik tec­rü­be­le­ri­ni de kata­rak 2000’i aşkın refe­rans­la Tam Şifa­yı yazdı.

Kitap­ta, tüm has­ta­lık­lar­la ilgi­li genel bil­gi­ler, bul­gu ve belir­ti­ler, tıb­bi teda­vi öne­ri­le­ri, diyet deği­şik­lik­le­ri, yaşam tar­zı deği­şik­lik­le­ri, besin tak­vi­ye­le­ri ve bit­ki­sel içe­rik­li tak­vi­ye­ler ayrı baş­lık­lar altın­da halk diliy­le anla­tı­lı­yor. Has­ta­lık­la­ra göre far­kı tıb­bi çay­la­rın ve yağ karı­şım­la­rı­nın for­mü­lü de veri­li­yor. Kitap, 952 say­fa­da 2329 bilim­sel refe­rans içeriyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment