Probiyotiklerin Kitabı Yazıldı

SAĞ­LI­ĞIN korun­ma­sı ve bağı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­di­ril­me­si için fay­da­lı pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın yay­gın­laş­tı­rıl­ma­yı amaç­la­yan Bifi­form Pro­bi­yo­tik Akademisi’nin spon­sor­lu­ğun­da ger­çek­le­şen, SDÜ. Tıp Fakül­te­si Pedi­at­rik Enfek­si­yon Bilim Dalı Baş­ka­nı Doç. Dr. Mete­han Özen önder­li­ğin­de, 37 uzman dok­to­run yazı­la­rıy­la oluş­tur­du­ğu Sağ­lık­lı Kal­mak için Pro­bi­yo­tik­ler & Pre­bi­yo­tik­ler Anla­tıl­ma­yan Tarih­çe” kita­bı tıp dün­ya­sı­na sunul­du. Düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da konu­şan Doç. Dr. Mete­han Özen Ata­la­rı­mı­zın mira­sı­nı siz­le­re hatır­lat­mak ve bun­la­rı Kanı­ta Daya­lı Tıp” çer­çe­ve­sin­de sağ­lık cami­asıy­la pay­laş­mak iste­dik. Pedi­at­ri ala­nın­da bu işe gönül veren mes­lek­taş­la­rım­la bir­lik­te şim­di­ye kadar hazır­lan­mış en geniş içe­rik­li pro­bi­yo­tik ve pre­bi­yo­tik kita­bı­nı hazır­la­dık. Bu kita­bın tıp sek­tö­rün­de yeni ufuk­lar açma­sı ve gelecek çalış­ma­la­ra reh­ber olma­sı en büyük dile­ğim” dedi.
Bifi­form Ürün Müdü­rü Ecz. Akgün Ege­men Türk Tıb­bı­na yine bir ilk sun­ma­nın heye­ca­nı­nı yaşı­yo­ruz. Hekim ve sağ­lık çalı­şan­la­rı­mı­zın pro­bi­yo­tik­ler­le ilgi­li geliş­me­le­ri takip ede­bil­me­le­ri­ni sağ­la­mak üze­re yarat­tı­ğı­mız bilim­sel yayın­la­rı tıp sek­tö­rü­nün beğe­ni­si­ne sunu­yo­ruz” dedi.
Fer­ro­san fir­ma­sı­nın sağ­lık ala­nı­na sun­du­ğu Bifi­form Pro­bi­yo­tik Aka­de­mi­si” pro­bi­yo­tik­le­rin ve pre­bi­yo­tik­le­rin, insan sağ­lı­ğı üze­rin­de­ki etki­le­ri­ni orta­ya koyan, bilim dün­ya­sı­nın bu alan­da yap­tı­ğı çalış­ma­la­rı takip ede­rek sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın ve top­lu­mun haber­dar olma­sı­nı sağ­la­yan, bilim­sel pro­je ve öne­ri­le­ri des­tek­le­yen bir plat­form ola­rak çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Yıl­da 4 kez yayın­la­nan Pro / Pre­bi­yo­tik Gün­lük­le­ri” sağ­lık sek­tö­rü­nü konuy­la ilgi­li bil­gi­len­dir­me­ye devam ediyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment