Probiyotikler soğuk algınlığı riskini 3 kata kadar düşürüyor

Prof. Dr. Tar­kan Karakan

Mev­sim geçiş­le­ri ile bir­lik­te artış eği­li­mi gös­te­ren sal­gın has­ta­lık­la­rın önlen­me­sin­de pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı büyük önem taşı­yor. Pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın bağı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­di­ği­ni ifa­de eden Pro­bi­yo­tik ve Pre­bi­yo­tik Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Tar­kan Kara­kan, Bir kişi yıl­da 7 defa soğuk algın­lı­ğıy­la kar­şı­la­şır­ken pro­bi­yo­tik kul­la­nan­lar­da bu oran 23’e düşü­yor. Mev­sim geçiş­le­rin­de daha da artan sal­gın has­ta­lık­la­ra kar­şı kal­kan oluş­tu­ran pro­bi­yo­tik­ler, isha­lin önlen­me­si ve teda­vi­sin­de de çok büyük bir fay­da sağ­lı­yor. Bu yüz­den günü­müz­de çok kolay­lık­la eri­şim sağ­la­nan, etki­si kanıt­lan­mış tab­let, kap­sül ve sıvı form­la­rı da bulu­nan pro­bi­yo­tik­le­ri düzen­li ola­rak kul­lan­mak­ta fay­da var” dedi. Sal­gın has­ta­lık­la­rın en çok orta­ya çık­tı­ğı dönem­ler­den biri de mev­sim geçiş­le­ri. Bu dönem­ler­de yapıl­ma­sı gere­ken en önem­li şey ise bağı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek. Bunun için en etki­li yol­lar­dan biri ise pro­bi­yo­tik kullanımı.

Bugün pro­bi­yo­tik içe­ren baş­ta yoğurt olmak üze­re çeşit­li süt ürün­le­ri, bun­la­rın tamam­la­yı­cı­la­rı form­la­rı ve tab­let, kap­sül ve sıvı şek­lin­de­ki pro­bi­yo­tik­ler ile ishal baş­ta olmak üze­re bir­çok sal­gın has­ta­lı­ğın önü­ne geçi­le­bi­li­yor. Bak­te­ri denin­ce çoğu insa­nın aklı­na zarar­lı bir mik­ro­or­ga­niz­ma gel­se de vücu­du­muz­da hem zarar­lı hem yarar­lı bir­çok bak­te­ri bulu­nu­yor. Bağır­sak­la­rı­mız­da, vücut hüc­re sayı­mı­zın 10 katı kadar bak­te­ri yaşar­ken bağır­sak­ta­ki yarar­lı ve zarar­lı bak­te­ri den­ge­siz­li­ği bir­çok has­ta­lı­ğa yol aça­bi­li­yor. Sin­di­rim sis­te­mi has­ta­lık­la­rı baş­ta olmak üze­re karın­da gaz, şiş­kin­lik, kabız­lık ve ishal vb. bir­çok rahat­sız­lı­ğın bağır­sak bak­te­ri den­ge­siz­li­ği sebe­biy­le orta­ya çık­tı­ğı bili­ni­yor. Bu den­ge­siz­li­ği orta­dan kal­dı­ra­cak en önem­li çözüm­ler­den biri­nin ise düzen­li pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı oldu­ğu, konu­nun uzman­la­rın­ca ifa­de ediliyor.

BAĞIR­SAK­TA ENFEK­Sİ­Y­ONU ÖNLÜYOR

Bağır­sak sis­te­min­de doğal den­ge­nin korun­ma­sı­na ve yeni­le­me­si­ne yar­dım­cı olma­nın yanı sıra pro­bi­yo­tik­le­rin çok fark­lı fay­da­la­rı da oldu­ğu­nu ifa­de eden Pro­bi­yo­tik ve Pre­bi­yo­tik Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Tar­kan Kara­kan; Baş­ta ishal olmak üze­re bir­çok sin­di­rim sis­te­mi kay­nak­lı has­ta­lık­ta pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın etki­li oldu­ğu kli­nik çalış­ma­lar­la kanıt­lan­mış bulu­nu­yor. Yapı­lan bir­çok çalış­ma­nın, fay­da­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rı için­de barın­dı­ran pro­bi­yo­tik­le­rin enfek­si­yo­na bağ­lı isha­lin teda­vi­si­ne yar­dım­cı ola­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­di­ği görü­lü­yor. Ayrı­ca anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­na bağ­lı isha­lin önlen­me­sin­de pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın yarar­lı oldu­ğu­nu gös­te­ren bir­çok çalış­ma da bulu­nu­yor. Bu yüz­den özel­lik­le sal­gın has­ta­lık­la­ra kapı ara­la­yan mev­sim geçiş­le­ri­nin yaşan­dı­ğı bu dönem­de pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­na çok daha faz­la ihti­yaç var” dedi Pro­bi­yo­tik­le­rin bağır­sak sağ­lı­ğı­na ve bağı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­me­si­ne yar­dım­cı oldu­ğu­nu ifa­de eden Pro­bi­yo­tik ve Pre­bi­yo­tik Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Tar­kan Kara­kan; Bir kişi yıl­da 7 defa soğuk algın­lı­ğıy­la kar­şı­la­şır­ken pro­bi­yo­tik kul­la­nan­lar­da bu oran 2- 3’e düşüyor.

Mev­sim geçiş­le­rin­de daha da artan sal­gın has­ta­lık­la­ra kar­şı kal­kan olan pro­bi­yo­tik­ler, isha­lin önlen­me­si ve teda­vi­sin­de de çok büyük bir fay­da sağ­lı­yor. Bu yüz­den günü­müz­de çok kolay­lık­la eri­şim sağ­la­nan, etki­si kanıt­lan­mış tab­let, kap­sül ve sıvı form­la­rı da bulu­nan pro­bi­yo­tik­le­ri düzen­li ola­rak kul­lan­mak­ta fay­da var” diye­rek pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın ne kadar önem­li oldu­ğu­nun altı­nı çiz­di. Mev­sim geçiş­le­rin­de orta­ya çıkan ishal baş­ta olmak üze­re çeşit­li has­ta­lık­la­rın önlen­me­si ve teda­vi­si veya mev­sim geçiş­le­ri kay­nak­lı has­ta­lık­la­rın teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan anti­bi­yo­tik­le­rin sebep oldu­ğu isha­lin teda­vi­sin­de pro­bi­yo­tik­ler bu açı­dan büyük önem taşı­yor. Tüm bu sorun­lar güven­li, kul­la­nı­mı kolay ve etki­si test edil­miş pro­bi­yo­tik ürün­le­rin kul­la­nı­mı ile kolay­lık­la aşı­la­bi­lir ve kışa çok daha sağ­lık­lı ve diren­ci kuv­vet­li bir meto­bo­liz­me ile girilebilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment