Probiyotikler salgın hastalıklardan koruyor

Prof. Dr. Mete­han Özen

Okul­la­rın açıl­ma­sı ile bir­lik­te artış eği­li­mi gös­te­ren sal­gın has­ta­lık­la­rın kont­rol altı­na alın­ma­sın­da pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın büyük önem taşı­dı­ğı­nı söy­le­yen Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si Ata­kent Has­ta­ne­si Çocuk Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Mete­han Özen, Çocuk­lar­da görü­len ishal olmak üze­re bir­çok has­ta­lık, bağı­şık­lı  k sis­te­mi güç­len­di­re­rek kont­rol altı­na alı­na­bi­lir. Yapı­lan bir­çok araş­tır­ma fay­da­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rı için­de barın­dı­ran pro­bi­yo­tik­le­rin, enfek­si­yo­na bağ­lı isha­lin teda­vi­si­ne yar­dım­cı ola­bi­le­ce­ği­ni gös­ter­mek­te­dir” dedi.

Özel­lik­le mev­sim geçiş­le­rin­de bağır­sak­lar dâhil vücut­ta bir­çok sorun­la kar­şı­la­şı­la­bi­li­yor. Bağır­sak­lar­da­ki mil­yar­lar­ca yarar­lı bak­te­ri­nin sağ­la­dı­ğı den­ge korun­du­ğu tak­dir­de, bir­çok has­ta­lı­ğın orta­ya çık­ma imka­nı aza­lı­yor ya da etki­si çok sınır­lı olu­yor. Sağ­lı­ğı­mı­zın kali­te­li şekil­de deva­mı­nı sağ­la­mak için vücu­du­muz­da bulu­nan dost bak­te­ri­le­re ihti­ya­cı­mız var. Bunun başa­rı­la­ma­dı­ğı durum­lar­da ise pro­bi­yo­tik­li gıda­lar­la bes­le­nil­me­si ve pro­bi­yo­tik­li des­tek ürün­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­li­yor. Son yıl­lar­da gıda endüst­ri­sin­de­ki geliş­me­ler neti­ce­sin­de; içe­cek­le­re, bazı yiye­cek­le­re ve bebek mama­la­rı­na pro­bi­yo­tik­ler ila­ve edi­le­rek, besin­le­rin zen­gin­leş­ti­ril­di­ği görü­lü­yor. Ancak, bu gıda­lar­da han­gi mik­tar­da ve han­gi tür­ler­de pro­bi­yo­tik bak­te­ri­ler bulun­du­ğu­nu bil­me­di­ği­miz ve üre­ti­min­den son­ra­ki dönem­de için­de­ki bak­te­ri kon­sant­ras­yon­la­rı azal­dı­ğı için akut has­ta­lık durum­la­rın­da teda­vi amaç­lı kul­la­nım­la­rı henüz öne­ril­mi­yor. Bunun­la bir­lilk­te sade­ce ecza­ne­ler­de satı­lan ve içe­ri­ğin­de pro­bi­yo­tik içe­ren kap­sül, tab­let, ve sıvı for­mun­da bulu­nan ürün­ler de mev­cut. Bu yüz­den teda­vi amaç­lı kul­la­nım­lar için mut­la­ka uzman bir dok­to­ra baş­vu­rul­ma­sı gerekiyor.

İSH­ALİ DE TEDA­Vİ EDİYOR

Oku­la dönüş ile bir­lik­te art­ma teh­li­ke­si yük­sek olan ishal de mik­ro­bi­ota­yı den­ge­le­ye­rek kont­rol altın­da tutu­la­bi­lecek has­ta­lık­lar­dan biri ola­rak kar­şı­mı­za çıkı­yor. Yapı­lan bir­çok çalış­ma, fay­da­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rı için­de barın­dı­ran pro­bi­yo­tik­le­rin enfek­si­yo­na bağ­lı isha­lin teda­vi­si­ne yar­dım­cı ola­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ri­yor. Hem ishal hem de anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­na bağ­lı ishal­de pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın etki­li oldu­ğu­nu ifa­de eden Çocuk Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Mete­han Özen Pro­bi­yo­tik­ler, çocuk­lar­da ishal baş­ta olmak üze­re bir­çok has­ta­lı­ğın teda­vi­si­ni yar­dım­cı olu­yor. Üste­lik yapı­lan bir­çok yeni araş­tır­ma pro­bi­yo­tik­le­rin, anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mıy­la orta­ya çıka­bi­lecek has­ta­lık­la­ra kar­şı da koru­yu­cu ola­bi­le­ce­ği­ni gösteriyor.Bu sebep­le AB kul­la­nı­mı esna­sın­da yanı­na pro­bi­yo­tik ekle­mek yan etki­le­ri­ni azal­ta­cak­tır ve de aynı zaman­da kro­nik has­ta­lık­la­rın olu­şu­mu­nu engel­le­ye­cek­tir Bu yüz­den pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı hem çocuk­lar­da hem de yetiş­kin­ler­de büyük önem taşı­yor” dedi.

DOĞ­RU PRO­Bİ­Y­OT­İĞİ  DOK­TOR SEÇMELİ

Pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın aler­ji­de, bağı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­di­ril­me­sin­de ve ishal gibi pek çok has­ta­lı­ğın teda­vi­si­ne yar­dım­cı ola­bi­le­ce­ği­ni ifa­de eden Çocuk Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Prof. Dr. Mete­han Özen Sağ­lık için fay­da­lı ola­bi­lecek onlar­ca bak­te­ri ve maya türü var. Fakat ishal için sade­ce bel­li tür pro­bi­yo­tik­ler yar­dım­cı ola­bi­li­yor. Bu yüz­den doğ­ru ve etki­li pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı büyük önem taşı­yor. Tab­let, kap­sül ve sıvı şek­lin­de­ki pro­bi­yo­tik­le­rin han­gi­si­nin ishal için fay­da­lı ola­bi­le­ce­ği­ni öğren­mek için mut­la­ka dok­tor­lar tara­fın­dan bir yön­len­dir­me­ye ihti­yaç var. Ebe­veyn­ler güven­li ve etki ala­nı bel­li olan pro­bi­yo­tik­le­ri dok­tor kont­ro­lün­de çocuk­la­rı­na vere­rek isha­lin teda­vi­sin­de fay­da sağ­la­ya­bi­lir­ler” dedi.  Bugün ecza­ne ve mar­ket­ler­de bir­çok mar­ka pro­bi­yo­tik adı altın­da satı­lı­yor. Bura­da önem­li olan konu han­gi tür pro­bi­yo­ti­ğin, han­gi has­ta­lık­ta etki­li oldu­ğu­nu bil­mek. Bu konu­da uzman hekim­le­re danı­şıl­ma­sı bu yüz­den büyük bir önem taşı­yor. Temel ola­rak bakıl­dı­ğın­da ise pro­bi­yo­tik ürün seçi­min­de iki konu­ya özel­lik­le dik­kat edil­me­si gerek­ti­ği görü­lü­yor. Bun­lar­dan biri kul­la­nı­lan ürü­nün kli­nik fay­da­sı­nın gös­te­ril­miş olma­sı, ikin­ci­si ise özel­lik­le çocuk­lar söz konu­su oldu­ğun­da kul­la­nım kolay­lı­ğı olan ürün­le­rin ter­cih edil­me­si. Çün­kü çocuk­lar renk­li, koku­lu ve tat­la­rı­nı sev­me­dik­le­ri ilaç­la­rı içmek­ten hoş­lan­ma­dık­la­rı gibi pro­bi­yo­tik­le­re kar­şı da aynı şekil­de dav­ra­nış ser­gi­li­yor­lar. Özel­lik­le ishal gibi önem­li bağır­sak prob­lem­le­rin­de çocuk­la­rın seve­rek kul­la­na­ca­ğı pro­bi­yo­tik ürün­le­rin ter­cih edil­me­si bu yüz­den büyük bir önem taşıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment