Probiyotikler obezite ile savaşıyor

Diyetisyen Elvan Odabaşı Kanar
Diye­tis­yen Elvan Oda­ba­şı Kanar

PRO­Bİ­Y­OT­İK / TEM­MUZ 2016

Eski­şe­hir Osman­ga­zi Üni­ver­si­te­si Araş­tır­ma Pro­je­si kap­sa­mın­da Wage­nin­gen Aca­de­mic Publishers’ın yayım­la­nan maka­le­de pro­bi­yo­tik ve pre­bi­yo­tik des­te­ği veri­len çocuk­la­rın vücut kit­le indek­sin­de anlam­lı bir azal­ma oldu­ğu bil­gi­si verildi.

Sin­bi­yo­tik­le­rin yani pro­bi­yo­tik ve pre­bi­yo­tik­le­rin obez çocuk­lar­da gös­ter­di­ği etki­ler üze­ri­ne yapı­lan araş­tır­ma­ya yaş­la­rı 4 ile 17 ara­sın­da deği­şen, yaş ve cin­si­yet açı­sın­dan vücut kit­le indek­si (VKİ) >95. yüz­de­lik dilim­de olan çocuk­lar­la kont­rol­lü ola­rak yapıl­dı. Yaş­la­rı 5 ile 17 ara­sın­da deği­şen 44’ü kız, 33’ü erkek 77 çocuk ile bir aylık teda­vi süre­ci yürü­tül­dü. Yapı­lan kont­rol­lü çalış­ma­da grup­lar iki­ye ayrı­la­rak ve ilk gru­ba azal­tıl­mış kalo­ri alı­mı ve artan fizik­sel akti­vi­te­den olu­şan stan­dart bir teda­vi, ikin­ci gru­ba ise bir ay boyun­ca ek gün­lük probiyotik/prebiyotik des­te­ği veril­di. Bir aylık pro­bi­yo­tik des­te­ği ala­ni­kin­ci grup­ta­ki çocuk­la­rın kilo (P<0,001) ve vücut kit­le indek­sin­de (P<0,01) anlam­lı bir azal­ma görüldü.

Çalış­ma­da, obez çocuk­la­rın %71,4’ü yemek reji­mi kısıt­la­ma­sı ve artan fizik­sel akti­vi­te­den olu­şan stan­dart obe­zi­te yak­la­şı­mı­nın (%64,2) yanı sıra ek probiyotik/prebiyotik ile bir­lik­te kilo ver­di­ği görül­dü. Ek ola­rak araş­tır­ma da bir aylık probiyotik/prebiyotik des­te­ği kilo, VKİ, boya göre kilo, TST, UAC, bel ve kal­ça çev­re­le­rin­de anlam­lı bir azal­ma sağ­la­dı­ğı görüldü.

BAĞIR­SAK MİKR­OB­İY­O­TA­SI­NI DÜZENLİYOR 

Yapı­lan çalış­ma­lar­la ener­ji den­ge­si ve yağ­lan­ma­da bağır­sak flo­ra bak­te­ri­le­ri­nin önem­li rol­le­ri oldu­ğu­nu orta­ya koyan uzman­lar pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın bağır­sak flo­ra­sı­nı den­ge­le­di­ği ve kilo kay­bı­na yar­dım etti­ği­ni açık­lı­yor. Pre­bi­yo­tik ve pro­bi­yo­tik teda­vi­le­ri­nin bağır­sak mik­ro­bi­yo­ta­sı üze­ri­ne olan etki­le­ri­ni düzen­le­ye­rek obe­zi­te­nin teda­vi­si ve önlen­me­sin­de yar­dım­cı oldu­ğu belirtiliyor.

Bunun yanın­da mide asi­di­ne daya­nık­lı­lık gös­te­ren ve bağır­sak­la­ra can­lı ula­şa­bil­sin diye çift kap­la­ma gibi tek­no­lo­ji­ler­le üre­ti­len pro­bi­yo­tik­ler bağır­sak flo­ra­sı için olduk­ça önem­li bir yere sahip. Pro­bi­yo­tik ve pre­bi­yo­tik­le­ri bir ara­da bulun­du­ran, çift kap­la­ma tek­no­lo­ji­si ile üre­ti­len, vita­min des­tek­li pro­bi­yo­tik­ler bağır­sak mik­ro­bi­yo­ta­sı­nı düzen­le­ye­rek obe­zi­te teda­vi­si­ne des­tek oluyor.

probiyotikler

KALİ­T­ELİ BAĞIR­SAK FLO­RA­SI KİLO KONT­RO­LÜ DEMEK

Obezite’nin ener­ji alı­mı ve har­can­ma­sı ara­sın­da­ki den­ge­siz­lik­ten dola­yı vücut­ta aşı­rı yağ birik­me­si oldu­ğu­nu belir­ten Diye­tis­yen Elvan Oda­ba­şı Kanar Son yıl­lar­da bağır­sak mik­ro­bi­yo­ta­sı­nın obe­zi­te geli­şi­min­de çok önem­li rol oyna­dı­ğı anla­şıl­dı. Bu çalış­ma­lar bağır­sak mik­ro­bi­yo­ta­sı­nın vücut ağır­lı­ğı kont­ro­lü, ener­ji den­ge­si ve inf­la­mas­yon­da etki­li oldu­ğu ve böy­le­lik­le de obe­zi­te­nin geli­şi­min­de önem­li bir role sahip oldu­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Sin­di­rim sis­te­mi yol­la­rı­nı ve bağır­sak­la­rın bak­te­ri bile­şi­mi­ni etki­le­dik­le­ri için, pre­bi­yo­tik ve pro­bi­yo­tik­le­rin; bağır­sak mik­ro­bi­yo­ta­sı­nın kom­po­zis­yo­nu­nu değiş­ti­re­rek gıda alı­mı, iştah ve vücut ağır­lı­ğı üze­rin­de etki­li oldu­ğu­nu gös­ter­miş­tir” dedi. 

Kilo yöne­ti­min­de altın anah­ta­rın kali­te­li bir bağır­sak flo­ra­sı oldu­ğu­nu belir­ten Oda­ba­şı Kanar Obe­zi­te teda­vi­si konu­sun­da yapı­lan çalış­ma­lar obez insan­la­rın bağı­sak bak­te­ri­le­ri ile zayıf insan­la­rın bar­sak bak­te­ri­le­ri­nin bir­bi­rin­den tama­men fark­lı oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor. Obez insan­la­rın bağır­sak­la­rın­da pato­jen bak­te­ri­ler ağır­lık­lı­dır. Zayıf­la­dık­la­rı zaman bağır­sak bak­te­ri­le­ri ken­di­li­ğin­den nor­ma­le dönü­yor. Özet­le; pro­bi­yo­tik­le­rin tek başı­na, kilo ver­me üze­rin­de etki­le­ri de halen araş­tı­rıl­mak­ta­dır. Yapı­lan bir çalış­ma­da ise kilo kay­bı diyet­le­ri ve pro­bi­yo­tik­le­rin bir­lik­te kul­la­nı­mı­nın; faz­la kilo­lu ve obez birey­le­rin yağ yüz­de­le­ri ve vücut ağır­lık­la­rın­da siner­jik etki­si oldu­ğu belir­til­miş­tir Sağ­lık­lı çalı­şan bağır­sak­lar, iyi çalı­şan bir meta­bo­liz­ma­nın belir­ti­si­dir. Bu neden­le bağır­sak flo­ra­sı­nı daha kali­te­li hale getir­mek ve bunu sürek­li­li­ği­ni sağ­la­mak için düzen­li pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı çok önem­li­dir. Mide asi­di­ne daya­nık­lı­lık gös­te­ren ve bağır­sak­la­ra can­lı ula­şa­bil­sin diye çift kap­la­ma gibi tek­no­lo­ji­ler­le üre­ti­len pro­bi­yo­tik­le­ri tüket­mek bağır­sak flo­ra­sı için olduk­ça önem­li bir yere sahip­tir” açık­la­ma­sın­da bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment