Presbiyopiye keskin” çözüm

ARA­LIK 2015

Bu yıl İst­anb­ul Kong­re Merkezi’nde ger­çek­leş­ti­ri­len Türk Oftal­mo­lo­ji Derneği’nin düzen­le­di­ği 49. Ulu­sal Oftal­mo­lo­ji Kongresi’nin ikin­ci günün­de İtaly­an kon­tak lens mar­ka­sı Safilens’in üret­ti­ği ve dün­ya­da bir ilk olan Afo­cal Kon­tak Lens” tasa­rı­mı tanıtıldı.

40 yaşın üze­rin­de yaşa bağ­lı ola­rak olu­şan ve yakı­nı göre­me­me soru­nu yara­tan pres­bi­yo­pi göz kır­ma kusu­run­da kul­la­nı­lan çok odak­lı lens­le­rin yeni alter­na­ti­fi Afo­cal Lens, odak­ta artı­rıl­mış derin­lik­le hem yakın hem uzak için kes­kin görüş sağ­lı­yor. Geomet­ri­si şu ana kadar görül­me­miş bir şekil­de dizayn edi­le­rek mer­ke­zi­leş­ti­ril­miş ve derin­li­ğin artı­rıl­ma­sı sağ­lan­mış. İğne ucu tasa­rım, kont­rol edi­le­bi­lir geomet­ri, ekst­ra ince­lik, perip­he­ral alan­da dahi len­sin kalın­laş­ma­sı­nı engel­le­yecek ortam ve asi­met­rik yuvar­lak­laş­tı­rıl­mış­lı­ğı saye­sin­de pom­pa etki­si­ni artı­rır­ken göz kırp­mak­tan kay­nak­lı stre­si azaltıyor.

Afo­cal lens ile taviz­siz bir şekil­de ino­va­tif bir tek­no­lo­ji geliş­ti­ril­miş. Kla­sik lens tek­no­lo­ji­sin­de odak­la­nı­lan görün­tü­ye iliş­kin %70’lik bir ışık geçi­şi sağ­la­nır­ken, Afo­cal lens­te bu oran %95.

İlgili Haberler

Leave a Comment