PremaTürk: Prematüre Bebek Koalisyonu”

PRE­MA­TÜ­RE­LİK hak­kın­da far­kın­da­lı­ğı artır­mak ve yapıl­mak­ta olan çalış­ma­la­ra kat­kı sağ­la­ya­bil­mek ama­cı ile, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si Baş­he­ki­mi ve Yeni­do­ğan Uzma­nı, Doç. Dr. Nurul­lah Oku­muş baş­kan­lı­ğın­da çok sayı­da uzma­nın katı­lı­mı ile Pre­ma­Türk: Pre­ma­tü­re Bebek Koalis­yo­nu” kuruldu.
Pre­ma­Türk ile ilgi­li bil­gi veren Koalis­yon Baş­ka­nı Doç. Dr. Nurul­lah Oku­muş, Yapı­lan çalış­ma­lar gös­ter­mek­te­dir ki, dün­ya­da her yıl 5 yaş altı çocuk ölüm­le­ri­nin %40’ını yeni­do­ğan ölüm­le­ri oluş­tu­ru­yor. Yeni­do­ğan ölüm­le­ri­nin de %80’ini, ilk sıra­da pre­ma­tü­ri­te ve sorun­la­rı olmak üze­re, düşük doğum ağır­lı­ğı, enfek­si­yon­lar ve doğum trav­ma­sı gibi neden­ler oluş­tur­mak­ta­dır. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü rapor­la­rı­na göre de, Dün­ya­da her yıl 1.1 mil­yon bebe­ğin pre­ma­tü­ri­te komp­li­kas­yon­la­rı nede­niy­le öldü­ğü, yeni­do­ğan ölüm­le­ri­nin ilk ve en önem­li nede­ni­nin pre­ma­tü­re­lik oldu­ğu belir­til­mek­te­dir. Bu rapor­lar­da ayrı­ca, Pre­ma­tü­re ölüm­le­ri­nin %75’inin önle­ne­bi­lir ölüm­ler oldu­ğu da belir­til­mek­te­dir” dedi.
Türkiye’de 1 yıl­da yak­la­şık 150.000 pre­ma­tü­re bebe­ğin doğ­du­ğu­nu söy­le­yen Doç. Dr. Oku­muş, Organ ve doku sis­tem­le­ri tam geliş­me­miş ola­rak doğan pre­ma­tü­re bebek­ler, akci­ğe­rin geliş­me­miş olma­sı­na bağ­lı solu­num yet­mez­li­ği, kar­di­yo­vas­kü­ler sis­te­me ait prob­lem­ler, bar­sak­la­rın yete­rin­ce geliş­me­miş olma­sı­na bağ­lı bes­len­me yeter­siz­li­ği ve bozuk­luk­la­rı, beyin kana­ma­la­rı, gör­me kay­bı­na neden ola­bi­len göz prob­lem­le­ri, sarı­lık, enfek­si­yon gibi prob­lem­ler açı­sın­dan cid­di risk altın­da­dır­lar. Bu bebek­ler ayrı­ca, hayat­la­rı­nın ile­ri dönem­le­rin­de öğren­me, biliş­sel ve dav­ra­nış­sal bozuk­luk­lar, sereb­ral pal­si, duyu­sal bozuk­luk­lar, enfek­si­yon­lar ve kro­nik akci­ğer has­ta­lık­la­rı açı­sın­dan daha faz­la risk altındadırlar”dedi.
Pre­ma­Türk Bebek Koalisyonu’nda, Doç. Dr. Nurul­lah Oku­muş, TBMM Sağ­lık Komis­yo­nu üye­si ve İst­anb­ul Mil­let­ve­ki­li Prof. Dr. Tür­kan Dağoğ­lu, T.C. Sağ­lık Bakan­lı­ğı Halk Sağ­lı­ğı Kurumu’nu tem­si­len Dr. Sema Özbaş, Aile ve Sos­yal Poli­ti­ka­lar Bakan­lı­ğı Çocuk Hiz­met­le­ri Genel Müdür­lü­ğü Bakım Hiz­met­le­ri Dairesi’nden Dilek San­car, Anka­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Geli­şim­sel Pedi­at­ri Bölüm Baş­ka­nı ve Geli­şim­sel Pedi­at­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. İlgi Ertem, Neona­to­lo­ji Yoğun­ba­kım Hem­şi­re­le­ri Derneği’nden Hem­şi­re Döne Eroğ­lu, El Bebek Gül Bebek Der­ne­ği Baş­ka­nı Özgür Doğa Keleş, Anne ve Bebek Sağ­lı­ğı Vak­fı Baş­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Fah­ri Ova­lı ve Sağ­lık­lı Nesil­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Engi­ner Bir­dal yer alıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment