Prematüre bebek mamayla desteklenmeli

prematüreKanu­ni Sul­tan Süley­man Çocuk Sağ­lı­ğı Gün­le­ri Teorik­ten Pra­ti­ğe Gün­cel Yak­la­şım­lar Kong­re­si” İstanbul’da ger­çek­leş­ti. Pedi­at­ri ala­nın­da­ki gün­cel yak­la­şım­la­rın detay­lı şekil­de tar­tı­şıl­dı­ğı bu önem­li kong­re bir­çok uzman ismi bir ara­ya getir­di. Pre­ma­tü­re bes­len­me­si ve anne sütü konu­sun­da önde gelen uzman­lar­dan olan Dr. Yakof Shiff, 85 yıl­lık pedi­at­rik bes­len­me tec­rü­be­si ile Abbott spon­sor­lu­ğun­da katıl­dı­ğı kong­re­de  Düşük Doğum Ağır­lık­lı Bebek­ler­de Tabur­cu­luk Son­ra­sı Bes­len­me­nin Temel­le­ri” konu­sun­da önem­li bil­gi­ler aktardı.

Düşük doğum ağır­lık­lı bebek nasıl tanım­la­nır, han­gi kilo­da bebek­ler düşük ağır­lık­lı kabul edilir?

Pre­term ve düşük doğum ağır­lı­ğı tanım­la­rı­nın bir­bi­rin­den ayırt edil­me­si önem­li­dir. Pre­term tanı­mı doğum ağır­lı­ğı ile değil, ges­tas­yon haf­ta­sı ile iliş­ki­li olup, bu terim 37 ges­tas­yon haf­ta­sın­dan önce doğan bebek­ler için kullanılır.

Bunun­la bir­lik­te, bir bebek term doğa­bi­lir, ve yine de <1500 g’lık çok düşük doğum ağır­lı­ğı­na ya da <2500 g’lık düşük doğum ağır­lı­ğı­na sahip olabilir.

Dün­ya­da ve Türkiye’de düşük doğum ağır­lık­lı bebek­le­rin yüz­de­si nedir?

Bebek­le­rin %10’u 37 haf­ta önce­sin­de doğ­mak­ta­dır (pre­term bebek). Bir bebe­ğin doğum­da düşük ağır­lı­ğı ya pre­term doğu­mun (ges­tas­yo­nun 37. haf­ta­sın­dan önce) sonu­cu­dur ya da kısıt­lan­mış fötal (int­ra­ute­rin) büyü­me­den kay­nak­la­nır. Bu neden­le tüm doğum­la­rın yak­la­şık %15’inde düşük doğum ağır­lı­ğı görülür.

Düşük doğum ağır­lı­ğı­na sahip bebek­le­rin bes­len­me­si için temel/spesifik kural­lar nelerdir?

Ekst­ra­ute­rin büyü­me kısıt­lan­ma­sı (EUGR) çok düşük doğum ağır­lı­ğı­na sahip (VLBW) ve aşı­rı düşük doğum ağır­lı­ğı­na sahip (ELBW) bebek­ler için majör bir kli­nik prob­lem olup, sonuç­la­rı doğum ağır­lı­ğın­dan şid­det­le etkilenir.

Düşük doğum ağır­lık­lı bebek­ler ekst­ra­ute­rin büyü­me geri­li­ği gös­te­rir; yani doğum­da bek­le­nen­den daha küçük­tür­ler. Bu neden­le uygun yaka­la­ma büyü­me­si için ve nöro geli­şim­sel sonu­cu mak­si­mi­ze etmek üze­re bes­len­me ihti­yaç­la­rı­na daha faz­la dik­kat gösterilmelidir.

Düşük doğum ağır­lık­lı bebek­le­rin bes­len­me­sin­de han­gi besin­ler temeldir/kritiktir?

Pro­te­in ve ener­ji büyü­me için kri­tik besin­ler­dir. Her iki­si de oran­tı­lı büyü­me­yi des­tek­le­mek üze­re yeter­li mik­tar­lar­da ve uygun oran­da sağ­lan­ma­lı­dır. Yeter­li pro­te­in sağ­la­nır­ken yeter­li ener­ji sağ­lan­maz­sa, bir kısım pro­te­in ener­ji için kul­la­nı­la­cak­tır ve bu neden­le tama­men büyü­me için kul­la­nı­la­ma­ya­cak­tır. Ter­si­ne, yeter­li ener­ji sağ­la­nır­ken, yeter­li pro­te­in sağ­lan­maz­sa, ener­ji yağ­sız beden kit­le­si­nin büyü­me­si­ni des­tek­le­me­yecek, bunun yeri­ne adi­poz doku­da yağ ola­rak depo­la­na­cak­tır. Sonuç­ta daha faz­la kalo­ri, pro­te­in, yağ, vita­min ve kal­si­yum, fos­for ve demir gibi mine­ral­ler gerekmektedir.

Düşük doğum ağır­lık­lı ve nor­mal ağır­lık­ta bebek­le­rin, uygun şekil­de bes­len­mez­ler­se daha ile­ri yaş­lar­da­ki geli­şi­mi ve sağ­lı­ğı ara­sın­da bir fark var mı? 

Sağ­lık­lı büyü­me, boy ve kilo­da artı­şın yanı sıra daha büyük beyin ve daha iyi geli­şim­sel sonuç anla­mı­na gelir. Çalış­ma­lar, aşı­rı düşük doğum ağır­lı­ğı­na sahip (ELBW) bebek­ler­de yeter­siz has­ta­ne içi kilo artı­şı­nın yaşa­mın ikin­ci yılın­da daha düşük Zihin­sel Geli­şim İnd­eksi (MDI) skor­la­rı gibi advers nöro geli­şim­sel sonuç­lar açı­sın­dan anlam­lı ola­rak daha yük­sek bir risk­le iliş­ki­li oldu­ğu­nu göstermiştir.

Düşük doğum ağır­lık­lı bebek­le­ri olan ebe­veyn­le­re ne tav­si­ye edersiniz?

Yaşa­mın ilk yılı sıra­sın­da yakın büyü­me taki­bi gerek­li­dir. Anne emzi­ri­yor­sa, bunu den­ge­li ve daha yük­sek düzey­ler­de kalo­ri, pro­te­in, vita­min ve mine­ral­ler içe­ren tabur­cu son­ra­sı mama ile zen­gin­leş­tir­mek gerek­li­dir. Emzir­mi­yor­sa, bebe­ğe, bebe­ğin büyü­me hızı, kan test­le­ri ve genel sağ­lı­ğı­nın dik­ka­te alın­dı­ğı dok­tor öne­ri­si­ne göre term mama veya tabur­cu son­ra­sı mama vermelidir.

Türk anne­le­re genel bebek bes­len­me­si konu­sun­da­ki neler tav­si­ye edilebilir?

Anne sütü bebek için en iyi­si olmak­la bir­lik­te, anne emzi­re­mi­yor­sa, bebe­ğe vere­bi­le­ce­ği en iyi mama­yı ver­me­li­dir. Anne­ye bebek bes­len­me­si hak­kın­da bil­gi edin­me­si­ni ve mama­nın Ome­ga 3 ve 6 yağ asit­le­ri ile zen­gin­leş­ti­ril­miş yeter­li demir içe­rir­ken, bebek­le­rin tole­rans prob­le­mi­ni kötü­leş­ti­re­bi­lecek palm yağı (hur­ma yağı) içer­me­di­ğin­den emin olma­sı­nı öne­ri­yo­rum. Anne çocu­ğu­na özen­li dav­ran­ma­lı ve ihti­yaç­la­rı­na en uygun besi­ni seçmelidir. 

Dün­ya­da düşük doğum ağır­lık­lı bes­len­me ala­nın­da­ki son keşifler/ geliş­me­ler nelerdir?

Bugün, düşük doğum ağır­lık­lı tüm bebek­le­rin aynı şekil­de teda­vi edil­di­ği­ni bili­yo­ruz. Düşük doğum ağır­lık­lı bebek­le­rin bes­len­me­si için gün­cel öne­ri­ler, daha önce­ki gibi sade­ce doğum veri­le­ri­ni değil büyü­me veri­le­ri ve bes­len­me değer­len­dir­me­si­ni temel alır.

İlgili Haberler

Leave a Comment