PPI İLE İLGİLİ GERÇEKLER

Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği İkinci Baş­ka­nı İ.Ü. Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Kadir Bal PPI (Pro­ton Pom­pa İnh­ib­it­örü) hak­kın­da merak edi­len soru­la­rı yanıtladı.

  • PPI (Pro­ton Pom­pa İnh­ib­it­örü) nedir? Halk ara­sın­da mide koru­yu­cu ola­rak adlan­dı­rı­lan ilaç­lar ara­sın­da mide asi­di­nin bas­kı­lan­ma­sın­da en etki­li olan çeşit­li mole­kül­le­re veri­len genel addır. Yak­la­şık 35 yıl­dır güven­le kullanılmaktadır.
  • PPI’lar han­gi has­ta­lık­la­rın teda­vi­sin­de kul­la­nı­lır­lar? PPI’lar ref­lü, ülser gibi mide­de art­mış asit­le sey­re­den has­ta­lık­lar yanın­da ülse­re bağ­lı mide kana­ma­la­rın­da kul­la­nı­lır­lar. Bunun dışın­da çeşit­li ağrı kesi­ci ve kan sulan­dı­rı­cı ilaç­la­rın mide­de ülser ve kana­ma gibi yan etki­le­ri­ni engel­le­mek için koru­ma amaç­lı da veri­lir­ler. Özel­lik­le yetiş­kin ve yaş­lı­lar­da önem­li yan­daş has­ta­lık­la­rın (kro­nik kalp, solu­num, böb­rek ve kara­ci­ğer has­ta­lık­la­rı) var­lı­ğın­da kul­la­nı­lan çok sayı­da ilaç­la­rın yanın­da koru­yu­cu ola­rak kullanılabilirler.
  • PPI’ların yan etki­le­ri var mıdır? Erken dönem­de çok düşük oran­da baş ağrı­sı, bulan­tı, ishal gibi sey­rek yan etki­le­ri ola­bil­se de bu neden­le ilaç bıra­kan has­ta ora­nı sade­ce % 1 civa­rın­da­dır. Uzun süre­li kul­la­nım­la­rın­da ise özel­lik­le yaş­lı ve has­ta­ne­de yatan has­ta­lar­da azda olsa zatür­re, bağır­sak enfek­si­yon­la­rı ris­ki­ni art­tı­ra­bi­lir. Ayrı­ca B 12 vita­mi­ni eksik­li­ği­ne, beş yıl­dan uzun kul­la­nım­lar­da ise kemik eri­me­si­ne ve buna bağ­lı ola­rak mev­cut kemik eri­me­si­ni artı­ra­rak az da olsa doz­la oran­tı­lı kal­ça kırı­ğı­na neden olabilirler.
  • PPI kul­la­nır­ken nele­re dik­kat edil­me­li­dir? Özel­lik­le kalp rit­mi­ni düzen­le­yen ve/veya kan sulan­dı­rı­cı ilaç­lar kul­la­nan has­ta­la­rın bazı PPI’ları kul­la­nır­ken bu ilaç­la­rın (ör. tiro­it hor­mon­la­rı) etki­si­nin art­ma ya da azal­ma yönün­de deği­şe­bi­le­ce­ği­ni bil­me­le­ri ve bu ilaç­la­rı yaz­dı­rır­ken ilgi­li heki­mi diğer ilaç­la­rı hak­kın­da bil­gi­len­dir­me­le­ri gerek­mek­te­dir. Genel ola­rak çoğul ilaç kul­la­nı­mı olan has­ta­lar­da pan­top­ra­zol ya da rabep­ra­zol etken mad­de­li PPI’ların kul­la­nıl­ma­sı has­ta güven­li­ği­ni art­tı­rı­cı etki gösterebilir.
  • PPI’lar kan­ser yapar mı? Uzun süre kul­la­nım­la­rın­da mide­de zarar­sız polip­le­re neden ola­bi­lir. Eli­miz­de­ki çeşit­li çalış­ma­la­rın veri­le­ri­ne göre, PPI’ların insan vücu­dun­da her­han­gi bir organ­da kan­ser oluş­tur­du­ğu­na dair bil­gi bulunmamaktadır.
  • Uzun süre­li PPI kul­la­nı­mın­da has­ta­la­ra neler öne­ri­le­bi­lir? PPI ilaç­lar yemek­ten yarım saat önce aç karı­na alın­ma­lı­dır. Emi­li­mi­ni etki­le­di­ği ilaç­lar­la aynı anda alın­ma­ma­lı; dok­to­ra danı­şıl­ma­lı­dır. Bu ilaç­la­rın kul­la­nım dozu has­ta­nın kli­nik duru­mu­na göre kişi­den kişi­ye deği­şe­bi­lir. PPI ilaç­lar uygun tanı­da, etkin olan en küçük mik­tar­da ve yeter­li olan en kısa süre boyun­ca kullanılmalıdır.

İlgili Haberler

Leave a Comment