Poyrazoğlu ile eğlenceli bir bilgelik oyunu

aliKASIM 2015

Usta oyun­cu Ali Poyrazoğlu’nun yazıp yönet­ti­ği Ödünç Yaşam­lar” gün­lük hayat­ta gül­dü­ğü­müz olay­la­ra cid­di bir bakış açı­sıy­la bakar­ken, ağla­na­cak olay­la­rın ise gül­dü­ren yan­la­rı­nı orta­ya çıka­rı­yor. Eğlen­ce­li, keyif­li, uçuk-kaçık, insa­nın içi­ni açan, yaşam ener­ji­si­ni yük­sel­ten gül­dü­rü Ödünç Yaşam­lar” 18 Kasım’da Saban­cı Gös­te­ri Merkezi’nde sah­ne­le­necek. Poy­ra­zoğ­lu, bir süre­dir gül­dü­rü usta­lı­ğıy­la yaşam koç­lu­ğu semi­ner­le­ri­ni bir­leş­ti­ri­yor. Ken­di­sin­den, bir uzat­ma­lı’ öğren­ci­den yola çıka­rak tadı­na doyul­maz öykü­ler deme­tiy­le seyir­ci­yi bir yan­dan gül­dü­rür­ken bir yan­dan da her­ke­sin yaşa­mın­da­ki en önem­li olgu­lar­la ilgi­li aydın­la­tı­cı bakı­şı­nı pay­la­şı­yor. Ödünç Yaşam­lar” özel yaşa­mın­da, ken­din­de, iş yaşa­mın­da, aşk haya­tın­da, far­kı yarat­mak iste­yen her­ke­sin kul­lan­ma­sı gere­ken yön­tem­ler üstü­ne düşü­nen bir gösteri.

İlgili Haberler

Leave a Comment