Popstar gibi karşılanan Aziz Sancar, espri yeteneğini konuşturdu

HAZİ­R­AN 2016

DNA ona­rı­mı ala­nın­da­ki çalış­ma­la­rıy­la 2015 Nobel Kim­ya Ödül­lü bilim insa­nı Prof. Dr. Aziz San­car ile Yüz­yı­lın Beyin Cer­ra­hı ve Dün­ya Tıp tari­hi­ne geçen 50 hekim­den biri olma unva­nı­nı kazan­mış olan Prof. Dr. Gazi Yaşar­gil Yedi­te­pe Üniversitesi’nde özel bir etkin­lik­le bir ara­ya gel­di. Prof. Dr. Sancar’ın kon­fe­ran­sı­na Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si öğren­ci­le­ri ve aka­de­mis­yen­le­ri­nin yanı sıra İst­anb­ul ve çev­re­sin­den yak­la­şık 70 okul­dan 700’den faz­la öğren­ci ve öğret­men izle­yi­ci ola­rak katıl­dı. Genç­ler ve aka­de­mis­yen­ler tara­fın­dan büyük bir coş­kuy­la kar­şı­la­nan Prof. Dr. San­car, Ken­di­mi pops­tar gibi his­se­di­yo­rum” diye­rek salo­nu kah­ka­ya boğ­du. San­car, eği­tim yaşa­mı­nı, bilim çalış­ma­la­rı­nı ve Nobel ödü­lü­ne uza­nan başa­rı­sı­nı esp­ri dolu bir sunum­la genç­ler­le paylaştı.

aziz sancar

Yaşargil’e Nobel­li espri

Seyir­ci­ler ara­sın­da yer alan Prof. Dr. Gazi Yaşargil’e olan hay­ran­lı­ğı­nı dile geti­rir­ken Ama Nobel’i ben aldım” diye­rek tüm salon­la bir­lik­te Yaşargil’i de gül­dü­ren San­car, Nobel’in haya­tı­nı nasıl değiş­tir­di­ği­ni anla­tır­ken, bütün dün­ya­nın 35 yıl­dır ken­di­si­ni tanı­dı­ğı­nı ama ken­di mem­le­ke­tin­de tanın­ma­sı­nı İsveç’e borç­lu oldu­ğu­nu söy­le­di. Pops­tar­la­rı tanı­mı­yo­rum, eşi­me sor­dum, Tom Cru­ise dedi. Evet, Nobel saye­sin­de Türkiye’de Tom Cru­ise kadar ünlü biri hali­ne gel­dim” diyen San­car, konuş­ma­sın­da sık sık esp­ri­ler yapa­rak salon­da­ki­le­rin alkış­lar­la kar­şı­lık ver­me­si­ne neden oldu.

Madal­ya Cumhuriyet’in bir halkasıdır”

40 yıl­dır bili­me ve insan­lı­ğa hiz­met etti­ği­ni anla­tan Prof. Dr. San­car, Ata­türk ve Cumhuriyet’in bilim­sel dev­rim­le­ri­ne çok şey borç­lu­yum. Ailem­den büyük des­tek gör­düm ve Türkiye’de hari­ka öğret­men­ler­den çok iyi bir eği­tim aldım. Bu ödül gök­ten inmiş bir ödül değil­dir, çok çalış­ma­nın ve iyi eği­ti­min sonu­cu­dur. Nobel hem benim hem de Türk mil­le­ti için büyük bir ilham kay­na­ğı oldu” dedi. Nobel madal­ya­sı­nı Anıtkabir’e koy­ma­ya karar ver­me­si­ni eleş­ti­ren­le­re esp­ri­tü­el bir dil­le cevap veren Prof. Dr. San­car, Bu madal­ya Cum­hu­ri­ye­tin bir hal­ka­sı­dır, nere­ye koy­say­dım, cebi­me mi koy­say­dım?” diye­rek salon­dan büyük bir alkış aldı.

aziz sancar-2

Amerika’da Türk Evi kurdu

Nobel ödü­lün­den kazan­dı­ğı para­nın bir kıs­mı­nı 2007 yılın­da eşi ile bir­lik­te Türk kül­tü­rü­nü Amerika’da tanıt­mak ama­cıy­la kur­duk­la­rı Caro­li­na Türk Evi” için kul­lan­dık­la­rı­nı anla­tan Prof. Dr. San­car, Yaşa­dı­ğı­nız ülke­de Atatürk’ü tanı­ma­yan bir kişi bile var­sa biz göre­vi­mi­zi yap­mı­yo­ruz demek­tir” dedi. Genç­le­re en büyük tav­si­ye­si­nin çalış­mak oldu­ğu­nu ifa­de eden Prof. Dr. San­car şöy­le devam etti; Ne yapar­sa­nız insan­lı­ğa hiz­met etmek için yapın, çok çalış­mak başa­rı­nın en önem­li kay­na­ğı­dır. Nobel ödü­lün­den son­ra artık tek göre­vim bilim yap­mak değil, genç­li­ğe örnek olmak için elim­den gele­ni yapacağım.”

İlgili Haberler

Leave a Comment