Polipler büyüdükçe kanser riski katlanarak artıyor

Doç. Dr. Yaşar Tuna
Doç. Dr. Yaşar Tuna

TEM­MUZ 2016

Aile­sin­de kan­ser öykü­sü bulu­nan birey­ler­de daha sık orta­ya çıkan kolon kan­se­ri erken evre­de tanı ve doğ­ru teda­vi plan­la­ma­sı ile kon­tol altı­na alı­na­bi­li­yor. Memo­ri­al Antal­ya Has­ta­ne­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bölümü’nden Doç. Dr. Yaşar Tuna, kolon kan­se­ri­nin belir­ti­le­ri ve erken tanı­nın öne­mi hak­kın­da bil­gi verdi. 

POLİ­PL­ER 1 CM’İ GEÇİ­NCE RİSK BAŞLIYOR

Kalın bağır­sak­ta polip bulun­ma ola­sı­lı­ğı yaş iler­le­dik­çe art­mak­ta­dır. 50 yaş üze­rin­de­ki insan­la­rın %2530’unda, 70 yaşın­da­ki insan­la­rın da yak­la­şık yarı­sın­da polip bulun­mak­ta­dır. Polip çapı­nın 1 cm’den büyük olma­sı, bir­den faz­la polip bulun­ma­sı kan­se­re dönü­şüm ola­sı­lı­ğı­nı artır­mak­ta­dır. 1 cm’den küçük polip­le­rin %1’den azı kan­se­re dönü­şür­ken, 1 cm’den büyük polip­ler­de bu oran 10 yıl­da % 10, 20 yıl­da da % 25’lere çıkmaktadır.”

KABI­ZI İSH­AL TAKİP EDİYOR

Kolon kan­se­rin­de erken tanı hayat kur­ta­rı­cı­dır. En çok kar­şı­la­şı­lan şika­yet­ler ara­sın­da kabız­lık veya bağır­sak dav­ra­nış­la­rın­da deği­şik­lik gel­mek­te­dir. Kabız­lı­ğın ardın­dan has­ta­da ağrı atak­la­rı baş­lar ve bunu genel­de ishal takip eder. Bazen kan­sız­lık, hal­siz­lik ve makat­tan kana­ma­ya yol aça­bi­lir. Erken evre kolon kan­se­ri tanı­sı için tara­ma her 50 yaş sağ­lık­lı birey­de baş­la­ma­lı ve 510 yıl­da bir tekrarlanmalıdır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment