Plastik cerrahlar 21’inci kez toplanıyor

Este­tik Plas­tik Cer­ra­hi Derneği’nin ulu­sal kong­re­le­ri­nin 21’incisi 1415 Ocak 2017 tarih­le­ri ara­sın­da Hil­ton Bomon­ti Hotel, İstanbul’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kong­re­de, este­tik cer­ra­hi­nin ana konu­la­rı ele alı­na­cak ve gide­rek artan plas­tik cer­ra­hi dışı uygu­la­ma­lar kar­şı­sın­da der­nek üye­le­ri­nin en önem­li savun­ma unsu­ru olan bil­gi dona­nım­la­rı­nı art­tır­ma­ya yöne­lik eği­tim­ler ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Bil­di­ri özet­le­ri, epcd2017@seveneventcompany.com adre­si­ne 15 Ara­lık tari­hi­ne kadar gönderilebilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment