PKU Kampı’na Dan’awards ödülü

Nut­ri­cia Medi­kal Beslenme’nin koşul­suz des­te­ğiy­le bu yıl üçün­cü­sü ger­çek­leş­ti­ri­len PKU Kam­pı, dün­ya gene­lin­de­ki Dano­ne şir­ket­le­ri ara­sın­da yılın en ilham veri­ci pro­je­si ola­rak seçil­di. Danone’nin müm­kün olan en faz­la sayı­da kişi­ye gıda yoluy­la sağ­lık ulaş­tır­ma mis­yo­nu­nu taşı­yan PKU Kam­pı, dün­ya çapın­da­ki 54 aday ara­sın­dan seçi­le­rek Dan’awards 2016 ödü­lü­ne layık görüldü.

Tür­ki­ye adı­na ödü­lü Nut­ri­cia Medi­kal Bes­len­me Genel Müdü­rü Evren Doğu aldı. 38 şehir­den 917 yaş ara­sın­da­ki 125 fenil­ke­to­nü­ri­li çocu­ğu Bur­sa Uludağ’da buluş­tu­ran PKU Kam­pı, bu yıl ayrı­ca Dano­ne Gönül­lü­le­ri ile de çocuk­la­ra özel bir etkin­lik gerçekleştirdi.

İlgili Haberler

Leave a Comment