Pınar Kaya, Sanofi’de Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapmaya başladı

Pınar Kaya
Pınar Kaya

MAYIS 2016

Pınar Kaya, reka­be­tin yoğun oldu­ğu, tele­ko­mü­ni­kas­yon ve hız­lı tüke­tim ürün­le­ri gibi sek­tör­le­rin yanı sıra üre­tim, ban­ka­cı­lık, oto­mo­tiv, med­ya, savun­ma & hava­cı­lık, yapı ürün­le­ri gibi dina­mik ve yeni­lik­çi sek­tör­ler­de edin­di­ği 25 yıl­lık dene­yim ile ile­ti­şim dün­ya­sın­da 360 dere­ce­lik bir bakış açı­sı­na ve viz­yo­nu­na sahip bir pro­fes­yo­nel ola­rak tanı­nı­yor. Kaya, doğ­ru­dan Tür­ki­ye Ülke Baş­ka­nı Fab­ri­zio Guidi’ye rapor­la­ya­cak, fonk­si­yo­nel ola­rak Böl­ge İlet­iş­im Direk­tö­rü Dalia Aziz ile çalışacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment