Philips’ten uykucu site”

SEK­TÖR / NİS­AN 2016

Phi­lips, uyku soru­nu yaşa­yan kişi­ler için Dün­ya­nın En Uyku­cu İnt­ern­et Sitesi”nin lans­ma­nı­nı yaptı. 

Dün­ya Uyku Günü çer­çe­ve­sin­de kuru­lan SendMeToSleep.com site­si, Philips’in obst­rük­tif uyku apne­si ve diğer uyku bozuk­luk­la­rı konu­sun­da far­kın­da­lık yarat­ma­ya yöne­lik uzun süre­li çaba­la­rı­na dayanıyor.

SendMeToSleep.com, gece boyun­ca uyku­suz­luk­la müca­de­le eden­ler için aşa­ğı­da­ki imkân­la­rı sunuyor: 

siteUyku Geti­ren Rahat­la­tı­cı” İçer­ik: Uyku­ya dalan bebek­ten beyaz gürül­tü­ye, esne­yen insan­lar­dan kla­sik çit­ten atla­yan koyun vide­ola­rı­na; SendMeToSleep.com pek çok tür­de uyku geti­ri­ci gör­sel içe­rik sunuyor. 

Hor­la­ma­ya Kar­şı İpuçl­arı: Bu site, birey­le­rin uyku düzen­le­ri­nin yolu­na gir­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la dün­ya­da­ki fark­lı uyu­ma tür­le­ri hak­kın­da bil­gi­ler, tav­si­ye­ler, rahat bir gece uyku­su sağ­la­yan gıda­lar ve hor­la­ma­ya yar­dım­cı ola­cak öne­ri­ler gibi ipuç­la­rı içeriyor.

Temel Sorun­la­rın Sap­tan­ma­sı­nı Sağ­la­yan Kay­nak­lar: Bu site, ayrı­ca birey­le­rin gece­le­ri rahat bir şekil­de uyu­ma­la­rı­nı kolay­laş­tır­ma­ka­ma­cıy­la maka­le­ler, test­ler ve baş­ka kay­nak­lar da sunuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment