Philips’den Anne Okulu Semineri

PHI­LIPS AVENT, Anne Oku­lu” sos­yal sorum­lu­luk pro­je­si kap­sa­mın­da­ki ikin­ci eği­tim prog­ra­mın­da Geli­şim Psi­ko­lo­ğu Dr. Alet­ha Solter’le veri­yor. Sol­ter, Bebek­ler Neden Ağlar” tema­sıy­la ger­çek­leş­tir­di­ği eği­tim­de katı­lım­cı­la­ra; Bebe­ği­niz neden stres yaşı­yor? Trav­ma kay­nak­la­rı neler­dir? Bu sin­yal­le­ri nasıl tanı­ya­cak ve nasıl ayırt ede­cek­si­niz? İyil­eşt­ir­ici dokunuş/tutuş nedir? Bebe­ği­ni­zin, ger­gin­li­ği­ni için­den atma­sı­na nasıl yar­dım eder­si­niz?” gibi soru­la­rın yanıt­la­rı­nı verecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment