Philips; Imaging 2.0 Konsepti ile Görüntüleme Başarısını Artırıyor

Philips_Gorsel_Ingenia_MR

PHİ­L­İPS; Ima­ging 2.0 kon­sep­ti ile rad­yo­lo­ji­ye ino­vas­yon ve verim­li­lik kazan­dı­rı­yor. Ima­ging 2.0 kon­sep­ti içe­ri­sin­de yer alan dün­ya­nın ilk diji­tal geniş bant MRI (man­ye­tik rezo­nans görün­tü­le­me) sis­te­mi olan, Phi­lips Inge­nia MR sis­te­mi; en ile­ri tek­no­lo­ji­yi kul­lan­ma imka­nı sağlıyor.

Ima­ging 2.0 kon­sep­ti, günü­müz­de sağ­lık bakı­mı ala­nın­da var olan bir iki­le­me; yani daha faz­la tüke­ti­ci kali­te­li sağ­lık bakı­mı talep eder­ken, teda­vi­ye ayrı­lan para­nın gide­rek azal­ma­sı­na dik­kat çeki­yor. Kli­nik teda­vi uzman­la­rın­dan alı­nan geri bil­di­rim­le­re göre Philips’in bu iki­le­me yak­la­şı­mı; ile­ri tek­no­lo­ji kul­la­nı­mıy­la geliş­ti­ril­miş akıl­lı ortak çalış­ma araç­la­rı suna­rak has­ta­lar­dan daha iyi sonuç­lar alma­ya ve sağ­lık bakım sis­te­min­de mali­yet­le­ri azalt­ma­ya dayanıyor.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment