Pfizer Türkiye’ye Yeni Kurumsal İletişim Müdürü

PFİ­Z­ER Türkiye’nin Kurum­sal İlet­iş­im Müdür­lü­ğü pozis­yo­nu­na Yase­min Aygi­nin geti­ril­di. Yase­min Aygi­nin, Kurum­sal İlişk­il­er Diviz­yo­nu bün­ye­sin­de Kurum­sal İlet­iş­im Müdü­rü ola­rak Ara­lık 2011 tari­hi iti­ba­riy­le çalış­ma­ya baş­la­dı. Pfi­zer bu yeni görev­len­dir­me ile sade­ce bir ilaç üre­ti­ci­si olma­nın öte­sin­de, daha sağ­lık­lı bir yaşam için çalı­şan bir şir­ket ola­rak geliş­tir­di­ği pro­je­le­riy­le daha faz­la sayı­da kişi­ye ula­şa­bil­me­yi hedefliyor.

Yase­min Aygi­nin son ola­rak Ara­lık 2009-Ocak 2011 tarih­le­ri ara­sın­da Tema Grup-LC Waikiki’de İlet­iş­im Direk­tö­rü ola­rak görev yap­tı. Yase­min Aygi­nin yeni göre­viy­le ilgi­li şun­la­rı söy­le­di: Kurum­sal, glo­bal ve sek­tö­rün­de öncü bir kurum olan Pfizer’de
bun­dan son­ra iyi bir ekip­le bir­lik­te başa­rı­lı pro­je­le­re imza ata­ca­ğım için mut­lu­yum. Pay­daş­lar nez­din­de kurum­sal iti­bar yöne­ti­mi, kurum­sal med­ya stra­te­ji­si geliş­tir­me, has­ta­lık bilinç­len­dir­me kam­pan­ya­la­rı, sos­yal med­ya pro­je­le­ri ve iç ile­ti­şim çalış­ma­la­rı­na kadar pek­çok pro­je­yi geliş­ti­re­ce­ği­miz ve sür­dü­re­ce­ği­miz için heye­can duyuyorum.”

İlgili Haberler

Leave a Comment