Pfizer Türkiye’ye Yeni Genel Müdür

PFI­ZER Tür­ki­ye yöne­ti­mi­ne yurt­dı­şın­da önem­li başa­rı­la­ra imza atmış bir yöne­ti­ci olan Stan­ley Men­don­ca geti­ril­di. İlaç sek­tö­rün­de uzun yıl­la­ra daya­nan dene­yi­me sahip olan Stan­ley Men­don­ca, Melih Memecan’ın emek­li olma­sı­nın ardın­dan Pfi­zer Türkiye’nin yöne­ti­mi­ne geti­ri­len isim oldu. Stan­ley Men­don­ca, daha önce Doğu Avrupa’da 16 ülke­nin yer aldı­ğı Orta Ölçek­li Ülke­ler (MSM) Böl­ge­si İş Direk­tö­rü göre­vi­ni yürü­tü­yor­du. Pfi­zer Brezilya’ya 1986 yılın­da katı­lan ve Bre­zil­ya, Ekva­tor, Por­te­kiz orga­ni­zas­yon­la­rın­da satış, pazar­la­ma, stra­te­jik plan­la­ma ve iş geliş­tir­me alan­la­rın­da sorum­lu­luk­lar alan Stan­ley Men­don­ca, 2009 yılın­da bugün­kü pozis­yo­nu olan Orta Ölçek­li Ülke­ler Böl­ge­si İş Direk­tö­rü pozis­yo­nu­na atandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment