PET-MR’la teşhis ve tedavide yeni ufuklar

Prof. Dr. Heinz-Peter Schlemmer
Prof. Dr. Heinz-Peter Schlemmer

SEK­TÖR / NİS­AN 2016

Çok küçük boyut­ta­ki tümör­le­rin bile hız­la ve çok daha düşük düzey­de rad­yas­yon­la tes­pi­ti­ni müm­kün hale geti­ren PET-MR, hali­ha­zır­da en geliş­miş hib­rit görün­tü­le­me sis­te­mi ola­rak dik­kat çeki­yor. Ülke­mi­ze PET-MR ciha­zı­nı kazan­dı­ran Siemens Sağ­lık, bu ciha­zı daha yakın­dan tanıt­mak üze­re Grup Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­le­ri işbir­li­ğiy­le Mole­kü­ler Görün­tü­le­me­de Para­dig­ma Deği­şik­li­ği: PET-MR” etkin­li­ği­ni gerçekleştirdi.

PET-MR’ın ilk kul­la­nı­cı­la­rın­dan biri olan Alman Kan­ser Araş­tır­ma Ens­ti­tü­sü Kan­ser Görün­tü­le­me Baş­ka­nı Prof. Dr. Heinz-Peter Sch­lem­mer cihaz­la ilgi­li ola­rak şun­la­rı söy­le­di: Has­ta­lar PET-MR’da PET-BT’ye kıyas­la yüz­de 7080 ora­nın­da daha az rad­yas­yo­na maruz kalı­yor. Ayrı­ca sade­ce int­ra­ve­nöz yol­dan veri­len PET ajan­la­rı da daha düşük doz­da rad­yo­ak­ti­vi­te içe­ri­yor” dedi.

PET-MR’ın avan­taj­la­rı

PET ve Tüm Vücut MR görün­tü­le­ri aynı anda elde edi­le­rek 4045 daki­ka­lık süre­de en detay­lı tüm vücut görün­tü­le­me­si gerçekleştiriliyor. 

Has­ta sade­ce kolun­dan veri­len rad­yo­ak­tif mad­de­den rad­yas­yon alı­yor. Ayrı­ca rad­yas­yon verilmiyor. 

Has­ta, Tüm Vücut Difüz­yon MR ince­le­me ile PET görün­tü­le­me­ye ek ola­rak tümör tes­pi­tin­de duyar­lı­lı­ğı yük­sek tara­ma­dan geçi­yor. Böy­le­ce, tümör tanı­sı yanın­da teda­vi­ye yanıt da değerlendiriliyor. 

Per­füz­yon MR tümör­le­rin kan­lan­ma ora­nı ölçülüyor. 

Has­ta­nın tümö­rü­nün organ sını­rı­nı aşıp aşma­dı­ğı ve tüm vücut­ta baş­ka bir yere sıç­ra­ma olup olma­dı­ğı tek seans­ta tes­pit ediliyor. 

Tümör görün­tü­le­me­de kan­se­rin türü­ne hedef­li mad­de­le­rin kul­la­nı­mı ile tümö­re göre tanı koyabilir. 

Özel­lik­le çocuk­luk çağı tümör­le­ri­nin görün­tü­len­me­sin­de ter­cih ediliyor. 

Kadın­lar­da meme PET görün­tü­le­me­si ve MR görün­tü­le­me aynı anda yapı­la­rak tümör tanı­sı daha doğ­ru bir şekil­de yapılabiliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment