PET MR Florence Nightingale’de

SH_MR_30900_10GÜN­CEL / ARA­LIK 2015

Kan­ser, alz­he­imer ile kalp rahat­sız­lık­la­rın­da erken tanı ve teda­vi şan­sı yara­tan PET MR ciha­zı, Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Gay­ret­te­pe Hastanesi’nde hiz­me­te giri­yor. Düşük rad­yas­yon ora­nıy­la has­ta­ya önem­li bir imkan tanı­yan PET MR, dün­ya­da­ki en yay­gın iki has­ta­lı­ğın tanı ve teş­hi­sin­de tek­no­lo­ji­nin sun­du­ğu en önem­li buluş ola­rak kabul ediliyor.

Dün­ya­da sayı­lı has­ta­ne­de bulu­nan PET MR ciha­zı ile tüm vücut­ta has­sas tara­ma yapı­la­rak, diğer yön­tem­ler­le sap­tan­ma­sı zor olan en küçük tümör­ler bile tes­pit edi­le­bi­li­yor. İleri tek­no­lo­ji ürü­nü olan PET MR ciha­zı ile 3 boyut­lu değer­len­dir­me yapı­la­rak en has­sas düzey­de bil­gi almak müm­kün. Has­ta­lık­la­rın tanı ve teda­vi taki­bi süreç­le­rin­de sağ­la­dı­ğı üstün­lük­le­rin yanı sıra, PET MR, has­ta­la­ra zaman­dan da önem­li tasar­ruf sağ­lı­yor. Onko­lo­ji ala­nın­da düşük rad­yas­yon, hız­lı ve etkin sonuç ile PET MR ciha­zı, özel­lik­le çocuk has­ta­lar için de ter­cih sebebi.

PET MR ciha­zı­nın tanı­tı­mı için düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da bil­gi veren Gay­ret­te­pe Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si Rad­yo­lo­ji Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Numan Cem Bal­cı tüm vücut görün­tü­le­me­de etkin çözüm” sunan PET MR ciha­zıy­la ilgi­li şun­la­rı söy­le­di. Bilim insan­la­rı, tek bir görün­tü­le­me ile tanı kon­ma­sı ama­cıy­la has­ta­la­rın tüm vücut MR’ı çeki­lir­ken PET dedek­tör­le­ri­nin de aynı anda tara­ma yap­ma­sı­nı sağ­la­yan PET MR ciha­zı­nı geliş­tir­miş­ler­dir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment