Pediatride bilgiler güncelleniyor

Kanu­ni Sul­tan Süley­man Çocuk Sağ­lı­ğı Gün­le­ri Teorik­ten Pra­ti­ğe Gün­cel Yak­la­şım­lar” kong­re­si, 2021 Şuba­t­’­ta İst­anb­ul­’­da yapı­la­cak. Ev sahip­li­ği­ni İst­anb­ul Kamu Has­ta­ne­le­ri Bir­li­ği Çek­me­ce Böl­ge­si Kanu­ni Sul­tan Süley­man Eği­tim ve Araş­tır­ma Hastanesi’nin üst­len­di­ği kong­re­de, edi­at­ri ala­nın­da­ki gün­cel yak­la­şım­la­rın göz­den geçi­ril­me­si ama­cıy­la kon­fe­rans, panel ve inte­rak­tif otu­rum­lar plan­lan­dı. Kong­re­de pos­ter otu­ru­mu yer ala­cak. Bu otu­rum­da bilim­sel kat­kı sunan­lar ara­sın­dan bağım­sız jüri tara­fın­dan belir­le­necek üç çalış­ma­ya teş­vik ödü­lü veri­lecek. Orga­ni­zas­yon Şiş­li­’­de­ki Radis­son Blu Ote­l­’­de gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment