Paxotin®

ADE­KA İlaç, Mer­ke­zi Sinir Sis­te­mi Gru­bu; her bir tab­let­te 20 mg Parok­se­tin içe­ren, Paxo­tin® 20 mg Film Kap­lı Tablet’i 28 tab­let­lik blis­ter amba­laj­da tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. Bir Selek­tif Sero­to­nin Geri Alım İnh­ib­it­örü (SSRI) olan parok­se­tin, major dep­re­sif bozuk­luk, obse­sif kom­pul­sif bozuk­luk, ago­ra­fo­bi ile veya yal­nız panik bozuk­luk, sos­yal ank­si­ye­te bozukluğu/sosyal fobi, yay­gın ank­si­ye­te bozuk­lu­ğu ve trav­ma son­ra­sı stres bozuk­lu­ğu teda­vi­le­rin­de endi­ke­dir. Parok­se­tin, sero­to­nin geri alı­mı­nı inhi­be etme gücü en faz­la olan SSRI ola­rak kabul edil­mek­te­dir. Psi­ki­yat­rik has­ta­lık­lar­da­ki komor­bi­di­te sık­lı­ğı göz önü­ne alın­dı­ğın­da, geniş endi­kas­yon yel­pa­ze­si­ne sahip olan Paxo­tin® etki­li ve güve­ni­lir teda­vi seçe­ne­ği sunmaktadır.
Geniş Bil­gi için: Ade­ka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Tel: (0212) 365 08 00

İlgili Haberler

Leave a Comment