Parkinsonun saatini birlikte geri alacağız”

PAR­Kİ­NS­ON / NİS­AN 2016

Par­kin­son ve hare­ket bozuk­lu­ğu has­ta­lık­la­rı konu­sun­da top­lu­mu bilinç­len­dir­mek ama­cıy­la kuru­lan Beyin Pili Has­ta­la­rı Der­ne­ği, eği­tim top­lan­tı­la­rı ve sos­yal etkin­lik­le­ri ile far­kın­da­lık oluş­tur­ma­yı hedef­li­yor. 11 Nisan Dün­ya Par­kin­son Günü nede­niy­le konu­şan Beyin Pili Has­ta­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Ahmet Metin, Has­ta­lar ve yakın­la­rı has­ta­lık­tan kor­kup sos­yal yaşam­dan ken­di­le­ri­ni çeki­yor­lar. Ancak ümit­siz­li­ğe kapıl­mak yeri­ne bil­gi sahi­bi olmak gere­kir” dedi.

Beyin­de dopa­min’ adı veri­len mad­de­nin eksik­li­ği ile orta­ya çıkan, kro­nik nöro­lo­jik bir has­ta­lık olan Par­kin­son; hare­ket bozuk­luk­la­rı ve istem dışı hare­ket­ler, eller­de ve ayak­lar­da tit­re­me, hare­ket­ler­de yavaş­la­ma, kas­lar­da sert­lik ve yürü­me güç­lü­ğü ile kar­şı­mı­za çıkıyor. 

Ken­di­si de 23 yıl­lık Par­kin­son has­ta­sı olan Beyin Pili Has­ta­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Ahmet Metin, Bu has­ta­lık­tan hem psi­ko­lo­jik hem de fizik­sel ola­rak etki­le­ni­yor­dum. Avu­kat­lık mes­le­ğim gere­ği kimi zaman duruş­ma­lar­da zor­luk dahi yaşa­dım. Ancak Par­kin­son has­ta­lı­ğı kor­ku­la­cak bir has­ta­lık değil­dir. Baş­lan­gıç­ta ilaç teda­vi­siy­le, ilaç yeter­li ola­ma­dı­ğın­da da Beyin Pili teda­vi­si ile nor­ma­le yakın yaşam stan­dart­la­rı­na kavuş­mak müm­kün. Ancak hala bu has­ta­lık­lar ülke­miz­de tabu ola­rak görül­dü­ğü ve has­ta­lar teda­vi konu­sun­da yeter­li bil­gi­ye sahip olma­dık­la­rı için sos­yal yaşam­la­rı­nı kısıt­lı­yor­lar” dedi.

HAS­TA­LAR SOS­YAL­LEŞ­ME­Lİ ÜMİ­TS­İZ­Lİ­ĞE KAPILMAMALI

Has­ta­la­rı ve has­ta yakın­la­rı­nı bilinç­len­dir­me­nin büyük önem taşı­dı­ğı­nı söy­le­yen Ahmet Metin, Has­ta yakın­la­rı, has­ta­lı­ğın erken evre­le­rin­de, has­ta­la­rın sos­yal yaşam­dan çeki­lip içe kapan­ma­ma­la­rı konu­sun­da onla­ra yar­dım­cı olma­lı, düzen­li egzer­siz ve ilaç kul­lan­ma­la­rı­nı kont­rol etme­li­ler. İleri evre­ler­de ise ümit­siz­li­ğe kapı­lıp yaşam kali­te­sin­den ödün ver­mek yeri­ne uygun teda­vi seçil­me­si konu­sun­da des­tek olma­lı­lar. Beyin Pili Has­ta­la­rı Der­ne­ği ile has­ta­la­ra ve has­ta yakın­la­rı­na yar­dım­cı olmak isti­yo­ruz” diye konuştu.

AYAK­KA­BI GİY­EM­EZK­EN MARA­TO­NA KATILDIK

Ülke­miz­de yak­la­şık 150 bin civa­rın­da Par­kin­son has­ta­sı bulun­du­ğu­nu söy­le­yen Metin, şu bil­gi­le­ri ver­di: Der­nek bün­ye­sin­de far­kın­da­lık oluş­tur­mak ama­cıy­la 37. İst­anb­ul Mara­to­nu halk koşu­su­na mil­li bas­ket­bol­cu Meh­met Kah­ya­oğ­lu ile bir­lik­te 30 arka­da­şı­mız katıl­dık. Mara­to­na katı­lan arka­daş­la­rı­mız, önce­sin­de ayak­ka­bı­la­rı­nı bağ­la­ya­mı­yor, göm­le­ği­ni ilik­le­ye­mi­yor­du. Beyin pili ame­li­ya­tın­dan son­ra eski sağ­lık­lı gün­le­ri­ne kavu­şa­bil­dik­le­ri­ni gös­ter­mek için hepi­miz bu mara­to­na katıl­dık. Far­kın­da­lık ve bilinç­len­dir­me oluş­tur­mak için Beyin Pili Has­ta­la­rı Der­ne­ği (BEY­Pİ­LD­ER) ola­rak, Türkiye’nin dört bir yanın­da ücret­siz eği­tim top­lan­tı­la­rı ve sos­yal etkin­lik­ler düzen­le­me­ye devam edeceğiz.” 

İlgili Haberler

Leave a Comment