Papua Yeni Gine

Layout 1EYLÜL / 2015

Avust­ral­ya kıta­sın­da bulu­nan Papua Yeni Gine, Güney­ba­tı Pasifik’te, Avust­ral­ya kıta­sı­nın kuze­yin­de ve ekva­to­run güneyindedir.

Papua Yeni Gine, doğu yarı­sı, Bis­marck Ada­la­rı ve bir­çok biti­şik ada grup­la­rı­nı içi­ne alan bağım­sız bir ada ülke­dir. Batı­sın­da Endo­nez­ya, güne­yin­de Avust­ral­ya bulunur.
5.900.000 nüfu­sa, 462.840 km² yüzöl­çü­me, 2.500 USD kişi başı mil­li geli­re sahip olan Papua Yeni Gine, Ana­ya­sal Monar­şi ile yönetilmektedir.

16 Eylül 1975’de özerk­li­ği­ni ilan eden Papua Yeni Gine’de, haya­tın 10.000 yıl evvel baş­la­dı­ğı kabul edilir.

Arke­olog­lar­ca elde edi­len kayıt­la­ra göre böl­ge­nin bili­nen ilk insan­la­rı kuzey­den gelen Male­nez­ya­lı­lar ile Papua yer­li dili­ni kul­la­nan ada yerlileridir.

Daha son­ra Asya ve Endonezya’dan göç­ler olmuştur.

papua-1

İki mev­sim­li genel ola­rak sıcak ve nem­li bir ikli­min tesi­rin­de olan ve ken­di ken­di­ne yeter­li bir ülke Papua Yeni Gine’nin eko­no­mi­si tarı­ma daya­nır. Hay­van­cı­lık ve balık­çı­lık da önemlidir.

Mey­ve ve seb­ze yetiş­ti­ri­ci­li­ği de olduk­ça geliş­miş­tir. Orman ürün­le­ri, mine­ral­ler, balık, gıda, inşa­at mal­ze­me­le­ri ve ev eşya­la­rı üre­ten Papua Yeni Gine’nin önem­li made­ni altın­dır. Ayrı­ca gümüş, bakır, pet­rol ve tabiî gaz da çıkartılmaktadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment