Pankreasta bir ilk

Pank­re­as has­ta­lık­la­rı, endo­so­nog­ra­fi­nin git­tik­çe yay­gın ola­rak kul­la­nıl­ma­sı ile gün­lük pra­ti­ği­mi­ze daha faz­la gir­me­ye ve tar­tı­şıl­ma­ya baş­lan­dı. Bu has­ta­lık­lar­la ilgi­li git­tik­çe artan dene­yim­le­ri ve bil­gi biri­ki­mi­ni tar­tış­mak ve yine bu has­ta­lık­lar­la ilgi­li son geliş­me­le­ri der­le­ye­rek bil­gi­le­ri gün­cel­le­mek ama­cıy­la bu yıl ilk kez Pank­re­as Has­ta­lık­la­rı Sem­poz­yu­mu düzen­le­ni­yor. Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Derneği’nin ve Gast­ro­in­tes­ti­nal Endos­ko­pi Der­ne­ği çatı­sı altın­da düzen­le­nen sem­poz­yu­mu­nun ilki 79 Ekim tarih­le­rin­de İst­anb­ul­’­da gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment