Pankreas kanserinde Whipple ameliyatı ömür uzatıyor

Dr. Jin He
Dr. Jin He

ONKO­LO­Jİ / AĞUS­TOS 2016

Kan­ser tür­le­ri ara­sın­da çok sin­si iler­le­yen ve cid­di bir belir­ti ver­me­yen pank­re­as kan­se­ri­nin cer­ra­hi teda­vi­sin­de geliş­ti­ri­len tek­nik­ler yüz gül­dü­rü­yor. Bun­lar­dan biri de Whipp­le tek­ni­ği. Ana­do­lu Sağ­lık Merkezi’nin işbir­li­ği içe­ri­sin­de oldu­ğu Johns Hop­kins Medicine’dan Dr. Jin He pank­re­as kan­se­ri ve Whipp­le ame­li­yat­la­rıy­la ilgi­li detay­lı bil­gi­ler verdi.

Pank­re­as kan­se­ri­ne tanı koy­mak için detay­lı tomog­ra­fi çek­tir­me­nin fay­da­sı oldu­ğu­nu belir­ten Johns Hop­kins Medi­ci­ne Mul­ti­di­sip­li­ner Pank­re­as Kan­se­ri Teda­vi Mer­ke­zi Genel Cer­ra­hi ve Medi­kal Onko­lo­ji Uzma­nı Dr. Jin He, Bu sonuç­la­rın yanı sıra has­ta­yı muaye­ne ede­rek, bazı kan tah­lil­le­ri yapa­rak ve kişi­nin aile öykü­sü­nü dik­ka­te ala­rak doğ­ru tanı koya­bil­mek müm­kün. Ancak pank­re­as kan­se­ri­ne erken tanı koya­bil­mek çok zor. Çün­kü pank­re­as kan­se­ri­ne özel, tüm top­lu­ma yay­gın şekil­de uygu­la­na­bi­len bir tara­ma tes­ti maale­sef yok. Ama pank­re­asın­da kist olan­lar, aile­sin­de pank­re­as kan­se­ri vaka­la­rı ya da baş­ka gene­tik has­ta­lık­la­rı olan­lar erken tanı için düzen­li hekim kont­rol­le­ri­ni ihmal etme­me­li­ler” dedi.

KİST VAR­SA ALINMALI

Araş­tır­ma­la­rın özel­lik­le siga­ra­nın pank­re­as kan­se­ri­ne yol açtı­ğı­nı gös­ter­di­ği­ni vur­gu­la­yan Dr. Jin He, Siga­ra­dan kesin­lik­le uzak dur­ma­yı öne­ri­yo­rum. Bu şekil­de hem pank­re­as kan­se­ri hem de pek çok cid­di has­ta­lı­ğa yaka­lan­ma ris­ki­ni azalt­mış olur­su­nuz. Eğer pank­re­as­ta bir kist var­sa, bunun pank­re­as kan­se­ri­ne dönüş­me­me­si için ame­li­yat­la alın­ma­sı çok önem­li. Aslın­da belir­li gıda­lar yiye­rek pank­re­as kan­se­rin­den korun­du­ğu­mu­zu gös­te­ren bir çalış­ma yok. Ancak sağ­lık­lı bes­len­me, kalo­ri alı­mı­nın kısıt­lan­ma­sı, yük­sek lif­li gıda tüke­ti­mi ve şeker­den uzak dur­ma­nın genel sağ­lı­ğı koru­du­ğu­nu gös­te­ren bilim­sel araş­tır­ma­lar var. Özel­lik­le seb­ze-mey­ve tüket­mek, yağ­lı ve şeker­li gıda­lar­dan uzak dur­mak önem­li” açık­la­ma­sın­da bulundu.

onkolociiWHİ­PPLE SAYE­Sİ­NDE ÖLÜM ORA­NI YÜZ­DE 2’YE DÜŞTÜ

Yeni geliş­ti­ril­miş olan kemo­te­ra­pi ilaç­la­rı ve rad­yas­yon teda­vi­le­ri saye­sin­de ile­ri evre pank­re­as kan­se­ri has­ta­la­rı­nın son beş yıl­dır teda­vi­ye çok daha olum­lu cevap ver­di­ği­ni gör­dük­le­ri­ni anla­tan Dr. Jin He Ayrı­ca pank­re­as kan­se­rin­de immü­no­te­ra­pi uygu­la­ma­la­rı konu­sun­da da Johns Hopkins’te yürüt­tü­ğü­müz pek çok bilim­sel çalış­ma var. Pank­re­as kan­se­rin­de ame­li­yat­la tümö­rü tama­men çıkar­mak, tümö­rün baş­ka yer­le­re sıç­ra­ma­ma­sı için tek seçe­nek. Bu has­ta­lar hiç vakit kay­bet­me­den bir an önce ame­li­yat olma­lı­lar. Bura­da has­ta­la­ra mini­mal inva­zif cer­ra­hi, yani has­ta­yı en az yoran, küçük kesi­ler­le yapı­lan bir cer­ra­hi tek­ni­ği sunu­yo­ruz. İleri evre has­ta­la­rı­mı­za ise cer­ra­hi son­ra­sı kemo­te­ra­pi, bazı durum­lar­da da rad­yas­yon teda­vi­si öne­ri­yo­ruz. Bir de cer­ra­hi­de uygu­la­dı­ğı­mız Whipp­le’ adlı bir tek­nik var. Pank­re­asın baş kıs­mı­na yer­leş­miş tümör­le­ri Whipp­le ame­li­ya­tıy­la kesip çıka­rı­yo­ruz. Bu ame­li­yat­ta mini­mal inva­zif yön­tem­ler kul­la­nı­yo­ruz. Bu tek­nik saye­sin­de pank­re­asın baş ve boyun kıs­mı­nı kesip çıka­ra­rak pank­re­asın geri kalan kıs­mı­nı ince bağır­sa­ğa bağ­lı­yo­ruz. Pank­re­as kan­se­ri­nin cer­ra­hi teda­vi­sin­de kul­lan­dı­ğı­mız Whipp­le ame­li­ya­tı, has­ta­nın yaşam kali­te­si­ni yük­sel­ti­yor ve yaşam süre­si­ni uza­tı­yor. Eski­den ame­li­yat­tan son­ra has­ta­lar­da ölüm ora­nı yüz­de 30’lardayken şim­di yüz­de 2’lerde. Hat­ta Johns Hopkins’te bizim ölüm ora­nı­mız yüz­de 1’in bile altın­da” dedi.

Kim­ler risk altında?

Siga­ra içenler

Obez kişi­ler (Vücut kit­le indek­si­nin 35’lerde ve üze­rin­de olma­sı pank­re­as kan­se­ri açı­sın­dan cid­di bir risktir)

Kro­nik pank­re­atit (pank­re­as ilti­ha­bı) ya da aile­sin­de pank­re­as kan­se­ri öykü­sü olanlar

Diya­bet­li­ler

Sin­di­rim sis­te­min­de kit­le olu­şu­mu­na yol aça­bi­len Peutz Jeg­hers send­ro­mu ya da baş­ka gene­tik has­ta­lık­la­ra sahip olanlar.

İlgili Haberler

Leave a Comment