Pankreas hastalıklarında bir ilk

pankreas-hastaliklari-sempozyumuEYLÜL 2016

Pank­re­as has­ta­lık­la­rı, endo­so­nog­ra­fi­nin git­tik­çe yay­gın ola­rak kul­la­nıl­ma­sı ile gün­lük pra­ti­ğe daha faz­la gir­me­ye ve tar­tı­şıl­ma­ya başlandı. 

Bu has­ta­lık­lar­la ilgi­li git­tik­çe artan dene­yim­le­ri ve bil­gi  biri­kim­le­ri­ni tar­tış­mak ve yine bu has­ta­lık­lar­la ilgi­li son geliş­me­le­ri der­le­ye­rek bil­gi­le­ri gün­cel­le­mek ama­cıy­la Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği­nin ve Gast­ro­in­tes­ti­nal Endos­ko­pi Der­ne­ği çatı­sı altın­da Pank­re­as Has­ta­lık­la­rı Sempozyumu”nun ilki düzen­le­ni­yor. 79 Ekim tarih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek bu sem­poz­yum, pank­re­as has­ta­lık­la­rı ile ilgi­le­nen, bu konu­da dene­yim­le­ri olan tüm sağ­lık çalı­şan­la­rı için önem­li bir fır­sat olacak. 

Sem­poz­yu­mun baş­kan­lık­la­rı­nı Prof. Dr. Bel­kıs Ünsal ve Prof. Dr. Deniz Güney Duman üstleniyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment