Pankreans kanserine yeni umut ışığı: IRE

Prof. Dr. Okan Akhan

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Geç belir­ti veren ve sin­si iler­le­yen pank­re­as kan­ser­le­rin­de cer­ra­hi teda­vi alter­na­ti­fi­ni kay­be­den has­ta­lar için IRE (irre­ver­sib­le elekt­ro­po­ra­ti­on) yön­te­mi yeni bir umut ışı­ğı olu­yor. Dün­ya­nın en önem­li mer­kez­le­rin­de uygu­lan­ma­ya baş­la­nan IRE yön­te­mi, kla­sik tek­nik­le­rin aksi­ne tümör hüc­re­le­ri­ni yok eder­ken damar­la­ra zarar ver­mi­yor ve iki kat daha uzun sağ kalım sağlıyor.

Bayın­dır Sağ­lık Gru­bu bün­ye­sin­de hiz­met veren Bayın­dır Söğü­tö­zü Has­ta­ne­si Rad­yo­lo­ji Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Okan Akhan pank­re­as kan­se­ri­nin teda­vi­siy­le ilgi­li son geliş­me­ler hak­kın­da bil­gi­ler verdi:

AME­Lİ­Y­AT EDİ­L­EM­EY­EN HAS­TA­LAR İÇİN 

Evre III Pank­re­as ade­no­kan­ser­le­ri­nin teda­vi­sin­de son yıl­lar­da, dün­ya­nın önem­li mer­kez­le­rin­de IRE tek­ni­ği uygu­la­nı­yor. Pank­re­as tümör­le­ri çev­re­sin­de­ki damar­la­rı koru­ya­rak, tümör hüc­re­le­ri­ni öldü­ren bu tek­nik, cid­di bir teda­vi alter­na­ti­fi ola­rak kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­mış­tır. Bu has­ta gru­bun­da, irre­ver­sib­le elekt­ro­po­ra­ti­on uygu­lan­dı­ğın­da, kemo­te­ra­pi ve rad­yo­te­ra­pi­ye naza­ran yak­la­şık iki kat daha uzun bir sağ kalım elde ediliyor. 

DAMA­RI KORU­YOR, TÜMÖ­RÜ ÖLDÜRÜYOR

Tümör teda­vi­le­rin­de uzun yıl­lar­dır uygu­la­nan rad­yof­re­kans ablas­yon ve mik­ro­dal­ga ablas­yon yön­tem­le­ri ile pank­re­as tümör­le­ri­ni teda­vi etmek müm­kün olmaz. Çün­kü Isıt­ma yön­tem­le­ri olan bu tek­nik­ler, büyük damar­la­ra kom­şu olan pank­re­as kit­le­le­rin­de damar hasar­la­rı yarat­tı­ğı için cid­di komp­li­kas­yon­la­ra yol açar. Bir ısıt­ma yön­te­mi olma­yan IRE tek­ni­ği­nin ön önem­li özel­li­ği ise; damar içe­ri­sin­de­ki kan akı­mı­nı boz­ma­dan, damar duva­rı­na yapı­şan tümör hüc­re­le­ri­nin ölme­si­ni sağ­la­ma­sı­dır. Bu neden­le pank­re­as ade­no­kar­si­nom­la­rın­da, damar invaz­yo­nu oldu­ğun­da ame­li­yat edi­le­me­yen has­ta­lar (3.evre), bu yön­tem­le teda­vi edilebiliyor. 

Yön­te­min uygu­lan­ma­sı sıra­sın­da, san­ti­met­re­ye yak­la­şık 1500 Walt direkt elekt­rik akı­mı veri­lir ve tümör hüc­re­le­ri­nin duva­rın­da mik­ros­ko­pik delik­ler oluş­ma­sı sağ­la­nır. Bu yön­tem­le hüc­re­nin bes­len­me düze­ni bozu­lur ve tümör hüc­re­le­ri bulun­du­ğu yer­de ölür. Bu işlem ult­ra­son veya Bil­gi­sa­yar­lı Tomog­ra­fi kıla­vuz­lu­ğun­da yapı­la­bil­se­de, ame­li­yat­ha­ne­de karın açıl­dık­tan son­ra , Giri­şim­sel Rad­yo­log tara­fın­dan uygu­lan­ma­sı en güven­li yön­tem­dir. IRE işle­mi uygu­lan­dık­tan son­ra gere­kir­se kit­le, Genel Cer­rah tara­fın­dan cer­ra­hi ola­rak da çıkartılabilir.

 

 

 

Share via email
Share

İlgili Haberler

Leave a Comment