PAH ve KTEPH teşhis edilirse ilaçlardan büyük fayda görüyor

pah-1PUL­MO­NO­LO­Jİ / EKİM 2015

Pul­mo­ner hiper­tan­si­yon, pul­mo­ner arter basın­cı­nın (PAB) çeşit­li kli­nik durum­la­ra bağ­lı ola­rak pato­lo­jik şekil­de art­tı­ğı bir grup has­ta­lı­ğın ortak adı­dır. Diğer akci­ğer ve kalp has­ta­lık­la­rıy­la sık­ça karış­tı­rı­lan pul­mo­ner hiper­tan­si­yo­nun teda­vi edi­le­bil­me­si, fark­lı tür­le­ri­nin doğ­ru bir şekil­de teş­his edi­lip uygun teda­vi­nin seçil­me­si­ne bağ­lı. Bu alan­da­ki en önem­li uzman­lar­dan biri olan Prof. Dr. Gül Öngen erken tanı için diğer branş­lar­da­ki hekim­le­rin de bu has­ta­lı­ğa kar­şı duyar­lı olma­sı gerek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Öngen, Bu her­han­gi bir uzman­lık dalı­nın tek başı­na üste­sin­den gele­bi­le­ce­ği bir has­ta­lık değil. Ne bir aile heki­mi, ne bir göğüs has­ta­lık­la­rı uzma­nı, ne bir dahi­li­ye uzma­nı, ne de bir kar­di­yo­log tek başı­na tanı koyup teda­vi­yi yön­len­di­re­mez. Bu bir­çok uzman­lık ala­nı­nın ortak karar ve eme­ğiy­le tanı­sı­nın konu­lup teda­vi­si­nin takip edi­le­bi­le­ce­ği bir has­ta­lık. Mul­ti­di­sip­li­ner bir anla­yış­la çalı­şan mer­kez­ler­de bu has­ta­la­rın izlen­me­si ve teda­vi taki­bi­nin yapıl­ma­sı gere­ki­yor” diyor. 

Öngen, son yıl­lar­da önem­li geliş­me­ler sağ­la­nan teda­vi­ye iliş­kin ola­rak da şun­la­rı anlatıyor: 

Has­ta­nın PAH oldu­ğu kesin­leş­miş­se, pul­mo­ner arter basın­cı yük­sek, wed­ge basın­cı nor­mal ise PAH spe­si­fik ilaç­lar­dan has­ta­nın fonk­si­yo­nel evre­si­ne göre ter­cih ede­ce­ği­miz A sını­fı kanıt­lar­la belir­len­miş ilaç­la­rı­mız var. Bun­la­rı endo­te­lin resep­tör anta­go­nist­le­ri, fos­fo­di­es­te­raz 5 (PDE‑5) inhi­bi­tör­le­ri, pros­ta­sik­lin ana­log­la­rı ve çözü­ne­bi­lir guani­lat sik­laz (sGC) sti­mü­la­tör­le­ri ola­rak dört grup­ta sınıflıyoruz.

Türkiye’de ilk ruh­sat alan ilaç bir endo­te­lin resep­tör anta­go­nis­ti olan bosen­tan­dı. Bu grup­ta yeni geliş­ti­ri­len ilaç­lar ara­sın­da maci­ten­ta­nı gös­te­re­bi­li­riz. 2007 yılın­da bir pros­ta­sik­lin ana­lo­gu olan ilop­rost kul­la­nı­ma sunul­du. PDE‑5 inhi­bi­tör­le­ri ise 2009 yılın­da ülke­mi­ze gel­di. Bu alan­da­ki son geliş­me ise bu sene ruh­sat alan ve bir sGC sti­mü­la­tö­rü olan rioci­gu­at. Bu ila­cın özel­li­ği sade­ce PAH için değil aynı zaman­da dör­dün­cü grup­ta yer alan KTEPH (Kro­nik trom­bo­em­bo­lik pul­mo­ner hiper­tan­si­yon) has­ta­la­rı için de endi­kas­yon alan tek ilaç olması.”

pah-2Pul­mo­ner hiper­tan­si­yon grup­la­rın­dan biri olan kro­nik trom­bo­em­bo­lik pul­mo­ner hiper­tan­si­yon nadir görü­len ama ölüm­cül has­ta­lık­lar­dan biri idi. Oysa bugün teş­his edil­me­si halin­de cer­ra­hi yön­tem­le, cer­ra­hi yön­te­min müm­kün olma­dı­ğı durum­lar­da ise ilaç­la teda­vi edi­le­bi­len bir has­ta­lık. İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Gül­fer Oku­muş, hekim­le­rin özel­lik­le nefes dar­lı­ğı şika­yet­le­rin­de pul­mo­ner hiper­tan­si­yo­nun tüm tip­le­ri­ni akıl­da tut­ma­sı gerek­ti­ği­ni söylüyor. 

KTEPH’te yapı­la­bi­lecek tüm olgu­lar­da (trom­bü­sün prok­si­mal­de yer aldı­ğı olgu­lar) pri­mer teda­vi­nin endar­te­rek­to­mi oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Oku­muş, Pul­mo­ner endar­te­rek­to­mi, genel anes­te­zi altın­da pul­mo­ner arter içe­ri­sin­de­ki trom­bü­sün çıkar­tıl­ma­sı­dır. Cer­ra­hi­nin başa­rı ora­nı yüz­de 90’ın üze­rin­de­dir. Mor­ta­li­te ora­nı yüz­de 2 ile yüz­de 11 ara­sın­da değiş­mek­te­dir” der­ken, ame­li­yat edi­le­me­yen has­ta­la­rın umu­du olan yeni ialç­lar hak­kın­da da bil­gi ver­di: “ Cer­ra­hi yapı­la­ma­yan küçük damar vas­kü­lo­pa­ti­si olan­lar­da, cer­ra­hi açı­dan hemo­di­na­mi­si bozuk olan has­ta­lar­da, cer­ra­hi kabul etme­yen has­ta­lar­da ya da cer­ra­hi oldu­ğu hal­de pul­mo­ner hiper­tan­si­yo­nu devam eden has­ta­lar­da medi­kal teda­vi yapı­lır. KTEPH has­ta­la­rı ister cer­ra­hi olsun, ister medi­kal teda­vi olsun, etkin doz­da anti­ko­agü­lan teda­vi­yi ömür boyu almak zorun­da­dır. Yeni oral anti­ko­agü­lan­lar­la ilgi­li ola­rak KTEPH’te yeter­li veri bulun­ma­dı­ğı için önerilmemektedir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment