OZURDEX® 0.7 mg İntravitreal İmplant

ALLER­GAN, reti­nal ven tıka­nık­lı­ğı­nın teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan ürü­nü OZUR­DEX® 0.7 mg İntr­av­itr­eal İmpl­antı tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. Her bir imp­lant, iki dere­ce­de PLGA’dan (50:50 PLGA este­ri ve 50:50 PLGA asi­di) olu­şan 50:50 poli D,L‑laktid-ko-glikolid poli­mer mat­riks için­de 0.7 mg dek­sa­me­ta­zon içe­rir. OZUR­DEX®, Reti­nal Ven Dalı Tıka­nık­lı­ğı (RVDT [BRVO]) veya Sant­ral Reti­nal Ven Tıka­nık­lı­ğı­nı (SRVT [CRVO]) taki­ben, makü­ler öde­mi olan yetiş­kin has­ta­la­rın teda­vi­sin­de endi­ke­dir. OZUR­DEX®, gözün pos­te­ri­yor seg­men­tin­de, ken­di­si­ni non-infek­si­yöz üve­it şek­lin­de gös­te­ren enf­la­mas­yo­nu olan yetiş­kin has­ta­la­rın teda­vi­sin­de endikedir.

Pozo­lo­ji ve uygu­la­ma şek­li: OZUR­DEX®, int­ra­vit­re­al enjek­si­yon­lar­da dene­yim­li bir göz has­ta­lık­la­rı uzma­nı tara­fın­dan uygu­lan­ma­lı­dır. Tav­si­ye edi­len doz, etki­le­nen göze int­ra­vit­re­al ola­rak uygu­la­nan bir OZUR­DEX® implantıdır.

Geniş Bil­gi İçin: Aller­gan İlaçl­arı Tic. A.Ş. Tel: (0212) 350 50 00 

İlgili Haberler

Leave a Comment