Özlem Oral Mamak, Novartis Türkiye Hukuk Direktörü Oldu

UZUN yıl­lar çeşit­li fir­ma­lar­da kıdem­li avu­kat, kıdem­li hukuk danış­ma­nı ve kurum­sal hukuk işle­ri müdür­lü­ğü görev­le­ri­ni yürü­ten Özlem Oral Mamak, Novar­tis Tür­ki­ye Hukuk Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne getirildi.
Lisans eği­ti­mi­ni Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Hukuk Bölü­mü­’n­de tamam­la­yan Mamak, 1998 yılın­da İng­ilt­ere Essex Üniversitesi’nde Avru­pa Bir­li­ği ve Ulus­la­ra­ra­sı Tica­ret Huku­ku üze­ri­ne yük­sek lisans yap­tı. İş haya­tı­na Bir­sel Hukuk Ofisi’nde Kıdem­li Avu­kat ola­rak baş­la­yan Mamak, 20012005 yıl­la­rı ara­sın­da TEBA fir­ma­sın­da Kıdem­li Hukuk Danış­ma­nı ola­rak çalış­tı. 2005 yılın­da Dano­ne Tür­ki­ye Grubu’na geçe­rek bura­da Kurum­sal Hukuk İşl­eri Müdür­lü­ğü göre­vi­ni yürü­ten Özlem Oral Mamak; 18 Hazi­ran 2012 tari­hi iti­ba­ri ile Novar­tis Tür­ki­ye Hukuk Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne getirildi

İlgili Haberler

Leave a Comment